تعبیر خواب کتف

تعبیر خواب کتف

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کتف این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کتف بدین معناست که اگر کسی در خواب کتف خود را قوی دید، به آراستگی و قوتش افزوده می شود
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
و اگر آن را ضعیف دید، دلیل بر آن است که حقی از مردم به گردن اوست و باید ادا کند.
اگر کسی در خواب ببیند دارای کتفی قوی و نیرومند است، ادا کننده امانت است و نیز در کشیدن بار سخت زندگی تواناست و میتواند زندگی را به درستی راه ببرد و در زندگی به آرامش برسد.

حضرت دانیال می گوید:

دیدن کتف به خواب، دلیل آرامش مردم است و زینت و جمال.
اگر دید کتف او قوی و نیرومند است و درست، دلیل است بر زیادتی زینت او.
اگر به خلاف این ببیند، دلیل است که حق مردم در گردن او است و باید حق مردم را بدهد

بعضی معبران می گویند:

تعبیر خواب کتف بدین معناست که اگر در خواب بر کتف خود موی ببیند، دلیل که از جایی که خبر ندارد مال یابد
و دارایی و ثروت فراوانی به او می رسد که از این بابت خوشحال می شود.

کتف را در  خواب دیدن، دلیل آرامش مرد و جمال و زینت او است. اگر کتف خود را ضعیف و شکسته ببیند، تاویلش به خلاف این است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب کتف بدین معناست که اگر کسی ببیند کتف او قوی  و نیرومند و درست است،
نشانه این است که امانتی که در گردن او بود گذارده شود.
اگر ببیند سست و ضعیف است، دلیل که از امانت گذاردن فرو ماند.
اگر ببیند بر کتف او موی بسیار است، نشانه این است که  امانت نگاهدار است
و دیگران نیز میتوانند به راحتی به او اعتماد کنند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مو را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx