تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

کدو در خواب نشانگر چه چیزی میتواند باشد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب کدو این مطلب را دنبال کنید.

کدو از صیفی ‌جات با طبع سرد میباشد. به هردو صورت، خام و پخته خورده میشود. بطور کلی؛ دیدن آن در خواب، دارای تعبیر خوب و نیکویی است. در تعبیر خواب کدو تنبل، دیدن آن نمادی از خوشبختی و سعادت میباشد.

تعبیر خواب کدو خوردن، خبر از ترک عادات بد و آزار دهنده را دارد. پختن کدو در خواب، بیانگر حاجت روا شدن میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر دید در خانه او کدو رسته بود به وقت خود، دلیل که جاه و نعمتش افزوده شود.

اگر بیمار این خواب را بیند، شفا یابد. اگر بنده بیند، آزاد شود.

اگر کافر بیند؛ مسلمان شود. اگر مسلمان بیند؛ به وطن باز رسد. اگر فاسقی بیند؛ توبه کند.

جابرمغربی گوید :

اگر دید کدوی پخته داشت و خورد، دلیل که حاجتش روا شود. و توفیق طاعت یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کدو در خواب بر سه وجه است.

اول : عزو جاه ومقام

دوم : مال و نعمت

سوم : نظام کارها ( نظم وترتیب امور ).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که در خانه اش کدو روییده، به عزت و جاه و آرزوی بیننده، رویاست. و بستگی به این پیدا می کند که بیننده خواب درگیر چه آرزویی باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خوردن کدو در خواب، علامت پیروی از هدایت الهی و سنت پیامبر (ص) میباشد.

 شیخ طوسی گوید :

خوردن تخم کدو تعبیر خوبی ندارد. و نشانه این است که مشکل یا بیماری گریبان فرزند فرد را خواهد گرفت.

 دانیال نبی علیه السلام گوید :

بوته کدو در خواب، از فرد دانا و دانشمند یا پزشکی زبردست و عاقل میگوید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها