تعبیر خواب کرته

تعبیر خواب کرته
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کرته به شما گزارش دهیمتعبیر خواب کرته بدین معناست که اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود، دلیل که از غم برهد. و اتفاقات خوب و خوش برایش بیوفتد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در خواب کرته سبز بیند، دلیل که او را عالمی قوت بود.

اگر زرد بیند، دلیل که بیمار شود و به بیماری بدی دچار می شود

اگر که کرته را دید که  کبود دید  نشانه بدبختی و مصیبت است.

اگر کرته به رنگ قرمز بیند به  نشانه این است که عشرت دنیا مشغول شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب دید کرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است،
اما در دین ضعیف است.

اگر دید کرته او ضایع شد، دلیل است بر نقصان قوت. جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است.

دیدن کرته بر چهاروجه است. اول: قوت. دوم: پناه. سوم: سفر. چهارم: نظام کارها.

دیدن گیاه کرته در خواب نشانه این است که خشکسالی می اید و از کار های خود بهره نمی بینید و بی نصیب می مانید

اگر در خواب گیاه کرته را ببینید که ان را می خورید نشانه این است که هر چه ظلم وبدی و دشمنی در دنیا است شما می بینید و خبر های خژبدی به شما می رسد که ناراحت کننده است و قلب انسان را به درد می اورد

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب کرته بلندی را ببینید نشانه این است که رزق و روزی فراوان و زیادی به زندگی شما می اید و شما نیز در زندگی ثروتمند خواهید شد و به هر انچه که فکر میکنید و به هر انچه که می خواهید می رسید و از کارهایی که انجام می دهید نتیجه خوبی را دریافت میکنید و همچنین پیشرفت می کنید

دیدن کرته کوتاه و پژمرده در خواب نشانه این است که فردی از عزیزان و یا دوستان و اقوام خود را از دست می دهید
و شما نیز از این واقعه بسیار ناراحت می شوید

اگر در خواب ببینید که فرزند کوچک شما گیاه کرته را می خورد و دل درد می گیرد نشانه این است که شما دیگر نباید نگران سختی و دشواری های زندگی باشید زیرا به مرور تمام مشکلات و سختی های شما حل می شوند و به زندگی پر از آرامش خود می رسید

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب کرته بدین معناست که اگر در خواب کرته ببینید که روی ان راه می روید و اهمیت به ان نمی دهید نشانه ان است که در نزدگیتان از چیزی بهره نمی برید و حتی ممکن است که کاری را بکنید ولی چیزی مانع به اتمام رسیدن ان شود و ان کار شما متوقف شود و این موضوع بسیار شما را ناراحت خواهد کرد

اگر در خواب گیاه کرته را در حیاط خود ببینید نشانه این است که روزی فراوان و مال و ثروت به زندگی شما می اید
و اتفاقات خوبی برایتان می اتفد که بسیار خوشحال می شوید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx