تعبیر خواب کرسی

تعبیر خواب کرسی

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کرسی به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کرسی تعبير خواب کرسی به روايت جابر مغربی تاویل کرسی به خواب، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

دیدن کرسی به خواب بر شش وجه است. اول: عدل و عدالت . دوم: انصاف. سوم: عز و شرف. چهارم: مرتبت منزلت. پنجم: ولایت و فرمانروایی. ششم: بلندی قدر و جاه (والائی جاه و مقام).

اگر دید در آسمان بر کرسی نشسته بود.
دلیل که کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزیز و مکرم گردد و به تمام آرزو های خود می رسد
اما کرسی که درودگران تراشیده اند، دلیل زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن بازگردد.

تاویل کرسی به خواب، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل و نیکو کردار است.

کرسی به خواب ، نشانه ی امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است.

آنلی بیتون میگوید:

اگر دید در آسمان بر کرسی نشسته بود.

یعنی کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزیز و مکرم گردد،
اما کرسی که درودگران تراشیده اند،به معنی زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن بر خواهد گشت.

خواب کرسی دیدن در هر حال معنایی نیکو خواهد داشت. و نشانه فرا رسیدن روز های خوب است

خواب خود زمستان را ببینید  که زیر کرسی هستید معنی خواب شما پادشاه است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر در خواب دیدید که زمستان است و زیر کرسی نشسته اید و مردم سردشان است و آزار می بینند
معنی خواب این است که از پادشاه به مردم ظلم می شود. و به انها بدی می شود

اگر در خواب دیدید که زمستان است و زیر کرسی هستید ولی مردم مکلی ندارند
معنی خواب این است که از پادشاه به مردم خیر و برکت می رسد
و دیدن زمستان در خود فصل زمستان بهتر است از غیر زمستان.

اگر در خواب خود برف ببینی و ببینید که شما زیر کرسی نشسته اید  معنی خواب غم و اندوه است
مگر اینکه مقدار کمی برف بیاید و یا اینکه در آنجا همیشه برف بیاید مثل قطب جنوب.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در فصل زمستان خواب زمستان را دیدید  که زیر کرسی نشسته اید و سرمای زیادی هم نباشد
معنی خواب عزت و شرف و حاجت روا شدن است
و از بزرگ منطقه به مردم خیر می رسد و او عدل و داد را برقرار می کند.

اگر در منطقه سردی در خواب برف ببینی معنی خواب تو خیر و نیکی است و دیدن برف در مناطق گرمسیر غم و غصه است و نشانه خبر های بدی است که به شما می رسد

لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود زمستان را ببینید  و کرسی را ببینید معنی خواب شما عروسی همراه با مشکلات است.

اگر در خواب فصل زمستان را ببینید و کرسی را ببیننید کودک شما دور آن نشسته است
این خواب به شما مژده می دهد که به زودی ثروئتمند می شوید.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx