تعبیر خواب کرفس

تعبیر خواب کرفس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب کرفس این مطلب را دنبال کنید.

دیدن کرفس در خواب، نشانه آن است. که بزودی درگیر روابط عاشقانه ای خواهید شد. تعبیر خواب کرفس تازه، به این معنی است. که از لحلظ روحی، در بهترین حالت خود هستید. همچنین، به معنای رخداد اتفاقات بسیار خوب در آینده است.

فروختن سبزی کرفس در خواب، نشانگر آن است. که باید از مداخله در زندگی دیگران دست بردارید. تعبیر خواب پختن کرفس، نشانه آن است. که بشدت خسته هستید. و احتیاج به استراحت و اوقات فراغت دارید.

اگر در خواب ببینید، شخصی کرفس میخورد. به این معناست که، از نگرانی هایتان خلاص و رها میشود. برخی از معبران دیدن کرفس در خواب را، غم و اندوه میدانند!

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • تعبیر خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است. چه در فصل فعلی باشد. و چه نباشد.
  • ديدن کرفس تازه و سبز، به معنای طراوت و سرسبزی و شادی و نشاط است.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر در خواب ديد كرفس بوقتش خورد. دليل آن باشد. كه غمگين و مستمند شود.
  • و برخی گويند، اگر كرفس ديد. و نخورد اندوهش كمتر خواهد بود.
 آنلی بیتون می گوید:
  • تعبیر ساقه های ترد و تازه كرفس، در خواب نشانه آن است. كه به بزرگترين آرزوهای خود دست خواهید یافت.
  • اگر ببینید که؛ ساقه های كرفس در حال فساد و گنديده شدن است. به این معنی است. یکی از اعضای خانواده شما فوت خواهد کرد.
  • خوردن كرفس در خواب، نشانگر لبريز شدن، از عشق و محبت بسیار است.
  • اگر خانومی در خواب ببيند، با همسرش كرفس ميخورد. نشانگر آن است. كه بزودی ثروت كلان و بزرگی را به دست خواهد آورد.
  • اگر زنی در خواب ببيند، با كرفس غذا درست ميكند، معنای آن، این است. كه از ولخرجی و زياده روی های خودش در ديگر امور، متأسف خواهد شد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx