تعبیر خواب کر شدن

تعبیر خواب کر شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کر شدن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کر شدن خوشتن را در خواب کر ديدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده مي شويد يا مطالبي مي شنويد که به طبع شما خوش نمي آيد و به شما بر می خورد و باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود

در سایت ما میتوانید تعبیرخواب را مشاهده کنید.

. اما اگر در خواب ببينيم که ديگري کر شده و ما هر چه مي گوئيم او نمي شنود

نشان آن است که چيزي براي گفتن داريم که نمي توانيم بگوئيم و خجالت می کشیم

رازي هست که شهامت فاش کردنش و آشکار کردنش را نداريم يا با ديگران عدم تفاهم پيدا مي کنيم.

ديدن كر شدن به خواب، دليل بر بينائي است و بستگي كارها و بدین معناست که اتفاقات خوب برایتان می افتد و همچنین خبر های خوبی به شما می رسد که خوشحال کننده است.

. اگر كري ديد كه شنوا شد، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده شود به مراد رسد و آرزوهایش برآورده میشود و به چیز های خوب می رسد و همچنین نشانه این است که با فردی مورد دلخواه خود ازدواج میکنید و با او تشکیل خانواده می دهید و خوشبخت می شوید

ديدن كر شدن بر چهاروجه است.

اول: درويشي. دوم: تباهي سوم: غم واندوه. چهارم: بستگي كاره

اگر در خواب ببینیدکه کودکی کر شده است و حرف های شما را نمیشنود
نشانه این است که گرفتار بلاو مصیبت میشوید
و همچنین در زندگیتان دوستان زیادی پیدا می کنید
ولی به زودی آنان را از دست می دهید و تنها می شوید.

اگر در خواب ببینید که مادرتان کر شده است نشانه این است
که به نراد دلتون می رسید و در زندگی خوشبخت و عاقبت بخیر می شوید و خوشی می بینید

اگردر خواب کر شدن خودتان را ببینید نشانه این است که فردی در بیداری ب شما ضربه میزند و شما را آزار و اذیت می دهد و شما هم نیز به دیگرا احتیاج پیدا می کنید و از مردم درخواست کمک می کنید
ولی میبینید که هیچ کمکی به شما نمیکنند و شما را دست خالی بر می گردانند

اگر در خواب کر شدن پدرتان را ببینید نشانه این است که ثروتمند می شوید و یا در سرمایه گذاری شرکت میکنید و از آن نتیجه خوبی را دریافت می کنید و موفق می شوسد

اگر در خواب کر شدن همسایه را دیدید نشانه این است که فردی از شما خواستگاری میکند و شما را همسری خود قبول میکند و شما نیز با او ازدواج میکنید و تشکیل خانواده می دهید و اتفاقات خوبی می افتد

اگر در خواب کر شدن دوستانتان را ببینید نشانه این است که گرفتار ظلم و شرک و دروغ می شوید
و بدین معناست که دوستان خود را به دروع و فریب دعوت میکنید

اگر در خواب ببینید که گوشتان کر شده و از آن خون می آید
نشانه این است که فردی را از خانواده خود از دست می دهید
و بسیار تنها می شود و غصه میخورید و افسردگی میگیرید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خون را مشاهده کنید)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها