تعبیر خواب کشاورزی

تعبیر خواب کشاورزی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشاورزی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشاورزی بدین معناست که اگر کشاورز ببینید که خودتان یا دیگری مزرعه سبز و خرمی دارید و به کار کشاورزی مشغولید، تاویلش رسیدن خبر خوش و افزایش نعمت و برکت است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد و همینطور خیر بیننده خواب به همگان خواهد رسید.
اما اگر مزرعه ای که آفت زده یا خراب و ویران شده را مشاهده کردید، که فردی در ان کشاورزی میکند
تعبیر بر عکس است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد.

اگر در خواب ببینید که کشاورزی به کاشتن بذر در مزرعه مشغول است
نشانه ، نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شما می رسد.
اگر درو و خرمن ناموفق باشد، تعبیر همان است که درباره زراعت ناموفق گفته شد.
دیدن کِشت و زرع درخواب بر پنج وجه است:

روزی حلال، و پاک

منفعت، وسود زیاد

بیماری،

عز و جاه،

معیشت.

کارل یونگ میگوید

دیدن کشت و زرع به خواب، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است.
اگر ببیند  که کشاورزی در زمین تخم کشت، دلیل که کارش نیکو شود.
اگر ببیند که کِشته او برآمده، دلیل که نعمتش زیاده شود. و روزی زیادی به او می رسد

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد،  و در انجا کشاورزی می کرد
دلیل که نعمت فراوان یابد
. اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است. و نشانه این است که اتفاقات بدی برایشان می افتد

جابر مغربی می گوید:

اگر دید گندم کاشت، و در زمین گندم زار کشاورزی میکرد
دلیل که از پادشاه نعمت یابد. و به او سود می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)
اگر دید جو کاشت، و در ان کشاورزی کرد دلیل که مال و ثروت بسیار حاصل کند.
اگر دید کاورس کاشت منفعش کمتر است.

حضرت دانیال (ع) می گوید:

دیدنِ کِشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود، وکشاورزی در ان زمین
دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز باشد، دلیل بیماری است.
اگر دید به وقت خود کشت و دروید ودر انجا کشاورزی کرد، دلیل بر امر حقتعالی است که به جای آورد و خیرات بسیار کند.

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد. اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

اگر دید کشاورزی را دید که زمین ها را شخم می زند ، دلیل که از پادشاه نعمت یابد. اگر دید جو و گندم کاشت، دلیل که خوشی می بینیند

اگر در خواب ببنیید که پدرتان در زمین های مردم کشاورزی میکند و زمین ها را درو میکند نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید  و شما نیز محصولات زیادی را جمع میکنید و سود میکنید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx