تعبیر خواب کشتن بوزینه

تعبیر خواب کشتن بوزینه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن بوزینه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن  بوزینه در خواب نشانه ی دشمنی فریبنده و ملعون است.
اگر دید گوشت بوزینه بخورد،  و بوزینه را کشته است دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، و بوزینه را کشت
دلیلکه کسی دشمنی او ظاهر کند.ا
گر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلشمی گریختید و فردی به ان شلییک میکند و ان را می کشد
به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان.
کشتن بوزینه درخواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگرینیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب. و نشانه خطرات و اتفاقات بد است

کشتن بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. که شما را آزار می دهد
اگر دید بر بوزینه نشسته بودو آن بوزینه مطیع او بود، و فردی ان را کشت
دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند.
اگر دید با  بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن اوپدید آید که از آن خلاصی نیابد.

کارل یونگ میگوید

اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید و ان را می کشید نشانه این است که  کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید
با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند.
چنان چهدیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید
و می برید بردشمنی که دارید پیروز می شوید. و در کارهایتان موفق می شوید

اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل کهدر رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی بخشید، دلیل که کسی دشمن او ظاهر کند.

اگر بوزینه از مقابل شما گریخت ولی شما دنبال ان رفتید و شکار کردید و کشتید
نشانه این است که امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزندمجدد او در امان نخواهید بود.
اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید ومی خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما رابا خود می کشاند
نشانه کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کندو مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد. و باعث عذاب شما می شود

اگر در خواب ببینید که همسرتان بوزینه را می کشد نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و شما را عذاب میدهد و باعث ناراحتی شما می شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها