تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی

تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میثخواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کشتن  جوجه تیغی در خواب بیانگر دشمنی است زشت دیدار و بدخوی اما اگر ببینی جوجه تیغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید.
اگر دختری خواب کشتن  جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید.
زیرا اگر دور نکنید ارامش شما را بهم می زند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر جوجه تیغی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست و شما ان را کشتید
نشانه این است که خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند. و باعث عذاب و ناراحتی شما می شود

تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی درخواب، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی. و نشانه این است که شما دشمن دارید که به شما آسیب می رساند.(در صورت تمایل متیوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب کشتن  یک جوجه تیغی : ناکامی و شکست برای دشمنان شما. است و نشانه این است که شما در زندگی موفق می شوید
کشتن جوجه تیغی های بسیار :  نشانه خطر و ناکامی در عشق است

اگر در خواب ببییند که یک جوجه تیغی را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد .

اگر ببینی گوشت جوجه تیغی می‌خوری،  و ان را کشته ای یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال دشمن مصرف خواهی کرد.

اگر ببینی خارپشت تو را گاز گرفته است، و تو او را می کشی
یـعـنـی از دشمنی که گفته شد صدمه و آسیب می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی از زخم تو خون جاری شده است

انلی بیتون میگوید

اگر فردی در خواب ببیند با جوجه تیغی خیلی بزرگی در حال بازی کردن است و به چشمان جوجه تیغی خیره شده است  و سپس ان را میکشد
خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

تیغ جوجه تیغی مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد
ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
داشتن تیغ مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است.

اگر در خواب ببینیم تیغ جوجه تیغی به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند و ما جوجه تیغی را در خواب بکشیم
نشانه این است که مورد توجه و عنایت قرار می گیریم
یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم.
اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. و یا به عشقمان می رسیم و در زندگی پیشرفت میکنیم

اگر ببینیم ما با تیغ جوجه تیغی ها تیراندازی میکنیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد.

تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی توسط همسر در خواب نشانه گرفتار شدن در نزدگی است و شنیدن خبر های بد و ناگوار است

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx