تعبیر خواب کشتن خرس

تعبیر خواب کشتن خرس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن خرس اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کشتن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است.
کشتن خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خوای آنلاین را مشاهده کنید.
شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید.
بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، و ان را بکشید بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید و آن را می کشید یا مورد حمله قرار می‌گیرید
بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست.
شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید.

شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

انلی بیتون میگوید

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب و کشتن ان در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و نشانه این است که به هدفتان نمی رسید
و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید.استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.

کشتن خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است.

اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.(در صورت تمایل میتوانیدتعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

کشتن خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است. و نشنه این است که در زندگی گرفتار می شود
کشتن خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

دیدن خرس و کشتن ان در خواب  شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها است

کشتن و دیدن خرس در خواب، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد. و موفقیت نصیب شما نمی شود.

اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

شکار خرس و کشتن ان در خواب نشانه این است که در زندگی نباید ماجراجویی نکنید

اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد. و نشانه خبر های بد است

اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید. و سود می برید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر خرس ماده بیند، که ان را می کشید نشانه زنی بدبخت و دیوانه بود.

اگر بیند خرس ماده را بگرفت، و ان را کشت دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.
اگر بیند که خرس به خانه او آمد، و خرس را کشت  دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود.
اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید و آن را می کشند  ابراز ضعف و ناتوانی است
اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

دیدن خرس‌های قطبی در خواب، و کشتن ان ها  علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد.
بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx