تعبیر خواب کشتن خروس

تعبیر خواب کشتن خروس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن خروس این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب کشتن خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.
دیدن کشتن  خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

بیشتر تعبیر  کشتن خروس بر بنده وبندزاده افتد.

اگر کسی بیند خروسی یافت و ان را کشت ، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست و ان را کشت
، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.و خبر های بدی به او می رسد

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند خروسی داشت، و ان را کشت
دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کشتن خروس در خواب، به خطیب تعبیر میشود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده و ان را می کشید
نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، و آن را بکشید
نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن کشتن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید

اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد و فردی او را کشت
نشانه این است که مؤذن خواهد شد. همچنین کشتن خروس در خواب، به مردی با جرأت و خوشصدا تعبیر میشود.

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد و کشتن ان بد است

خواب کشتن  خروس : 1- شروع یک ماجرا 2- تکبر

دیدن کشتن خروس  نشانه این است که به شما شک خواهند کرد

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند و شما آن را می کشید
بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید. و دیگران به شما حسادت میکنند

دیدن جنگ خروسها،  و کشتن انها به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر میشود.

دیدن جنگ خروسها در خواب  و کشتن ان ، نشانه آن است که در اثر جنگ و  دعوا و اختلاف ودرگیری ، خانواده خود را ترک می گویید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید)

دیدن جنگ خروسها و کشتن آن  در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می آید

اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد و کسی آن را کشت ، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد و ان را کشت، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست و کسی آمد و خروس را کشت، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. و خبرهای بدی به او می رسد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها