تعبیر خواب کشتن خرگوش

تعبیر خواب کشتن خرگوش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن خرگوش این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب کشتن خرگوش نشانه امیال جسمانی، لطافت و نرم خویی، گاهی ما را به عنوان قربانی به تصویر می‌کشد.
شاید به دلیل اینکه خرگوش مدام قربانی درندگان می‌شود، در رویاها همچون قربانی ظاهر می‌شود
تا نمایانگر لطمه‌هایی باشد که رویابین از بخش‌های شکننده و آسیب پذیر شخصیتی اش می‌خورد، احساس اینکه کسی در تعقیب رویابین است، وجود کودک‌وار و آسیب پذیر رویابین.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

عناصر یا صفاتی از شخص یا دیگری مورد انتقاد، تعقیب و حمله قرار گرفته است، تا حدی که او را از پای در خواهد آورد، غریزه سلطه جویی.
کشتن خرگوش ست اموز در خواب  نشانه محبت، مراقبت و نوازش، برخوردهای ملایم و مهربان، احساس مسئولیت است

کشتن خرگوش در خواب نشانه پسرفت و به قهقهرا رفتن، در خود فرو رفتن، در ناخودآگاه غرق شدن، تلاش برای فرار از  مشکلات با دور زدن آن‌ها است

دیدن کشتن خرگوش در خانه حمله ناگهانی به منابع شما یا رشد شخصیتان است

انلی بیتون میگوید

تعبیر خواب  کشتن و دیدن خرگوش به خواب دیدن نامبارک و بد است.
اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. و اتفاقات بدی برایشان می افتد که ناراحت کننده است

کشتن خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود.
اگر کسی بیند درخانه او خرگوش است، و ان را کشت دلیل که زنی بدین صفت بخواهد
و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. و نشانه پول و دارایی کم است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

دیدن کشتن  خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته‌اند بد و نامبارک است
کشتن . خرگوش در خواب‌های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است که انجام می‌دهیم و آن کارها به ما لذت می‌بخشند.
درنفایس الفنون نوشته شده که خرگوش زنی است که الفت نگیرد و رام نشود.

اگر دیدید خرگوش در خانه شما بچه کرده و همه انها را کشتید  زنی در خانه‌تان مقیم می‌شود و می‌ماند و ریشه می‌دواند.

کشتن و دیدن خرگوش در خواب، نشانه تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل. و نشانه این است که در زندگی به موفقیت و خوشی می رسید

اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می‌خورد،  و بعد هم ان را کشت دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

کشتن خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می‌دهد که خوب است از او دوری کنید. تا به شما اسیب نرسانند

کارل یونگ میگوید

اگر بیند که گوشت خرگوش می‌خورد،  و خرگوش را می کشد دلیل که از زنان میراث یابد. و به دارایی و پول و ثروت می رسد و پیشرفت میکند

اگر گوشت خرگوش می‌خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

خوردن گوشت خرگوش  مرده و کشته شدن نشانه روزی و مال حرام است.

خوردن گوشت خرگوش  و کشتن خرگوش نشانه‌ى سود مالى است.

اگر بیند که بچه خرگوش داشت،  و ان را کشت دلیل که او را حالی پیش آید که در او هیچ نباشد،
رنج و اندوه او از فرزندان است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها