تعبیر خواب کشتن شاهین

تعبیر خواب کشتن شاهین

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن شاهین مطالبی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب کشتن شاهین بدین معناست که  اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می‌کنید
این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید
و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید و آن را بکشید نشانه این است که  پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید.
اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته ولی شما آن را می کشید بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

مطیعی تهرانی میگوید:
نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد.
در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.
معبرین غربی گویند:

اگر در خواب شاهینی را همراه با دیگر پرندگان در هوا آماده برای شکار دیدید  و ان را کشتید
بیانگر نگرانی شما در مورد آینده خود می‌باشد. و نشانه این است که آرامش شما بهم می ریزد و نگران می شوید

اگر شاهین با سرعت زیاد به سمت شکار حرکت کرد و آن را به چنگال خود گرفت و کشت
نشان دهنده بدست آمدن شواهد و مدارکی از دیگران که فعالیت‌های خشن انجام می‌دهند.

معبرین غربی گویند: اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد.
این رویا نشان می‌دهد که در زندگی روزانه می‌توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید
. و حق خود را از دشمن می گیرید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)
کارل یونگ میگوید
اگر در خواب شاهین دیدید شما با تیزهوشی خود می‌توانید ارزیابی بهتری برای موقعیت‌هایی که در آن قرار گرفته‌اید نسبت به رقبای خود داشته باشید.
شما مثل یک درنده می‌توانید در هر رقابتی از رقبا پیشی گرفته و برنده شوید.
همچنین شما توانایی محاسباتی دقیق و بدون خطا را دارید که همین عامل باعث ضمانتی است
برای انجام دقیق کارها نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم این ضمانت برقرار است.
تعبیر خواب  کشتن شاهین این است که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 دیدن کشتن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود. که همه چیز ها را میداند و عالم است
تعبیر خواب شاهین بر چهار وجه است.
  1. قدر و مقام و منزلت
  2. فرمانروایی
  3. مال و نعمت
  4. فرزند
 اگر ببینید که شاهین را رام کرده‌اید و به شکار بر می‌انگیزید و شما آن را می کشید
بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می‌دهد. و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

دیدن کشتن  شاهین در خواب، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می‌نگرند. و نمیخواهند که پیشرفت و خوشی شما را ببینید  و نمخواهند که شما به خواسته و آرزو برسید

اگر دختری خواب  کشتن شاهین ببیند، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد. و به او دروغ میگوید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx