تعبیر خواب کشتن شتر

تعبیر خواب کشتن شتر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن شتر این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خوب کشتن شتر بدین معناست که اگر در خواب شتری را دیدید که دهانش کف کرده و غرش می کند یعنی کسی از شما بزرگتر و یا قوی تر است از شما خشمگین می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر در خواب دیدید که شتری را با بند بسته اید و می کشید معنی خواب این است که یک نفر قوی تر از خود را به اطاعت از خود وا می دارید.

اگر در خواب دیدید که شتر عصبانی را می نشانید و سوار او می شوید و او را می کشید  معنی خواب برای شما یک پیروزی بزرگ است. و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

اگر در خواب دیدید که پشم شتر دارید معنای خواب این است که مالی به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که زانوی شتر را می بندید  و او را می کشید معنی خواب شما این است که در کار بزرگی با تدبیر خود موفق می شوید. و پیشرفت میکنید

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که شتری را قربانی می کنید و گوشت شتر را به همه می دهید
معنی خواب شما این است که در ان منطقه مرد بزرگی می میرد یا کشته می شود.

اگر در خواب دیدید که شتری را که نمی شناسید پشت سر شما می آید و آن را می کشید
معنی خواب شما این است که سرگشته و متفکر می شوید.

اگر در خواب دیدید که شتری را رام می کنید معنی خواب شما این است که یک دشمن مقهور قدرت شما می شود.

اگر دیدید در خواب که گله شتران در جایی جمع شده اند و شترزان را می کشید
معنی خواب این است که دشمنان شما در آنجا جمع می شوند یا انجا بلای آسمانی می آید
و یا بیماری مسری آنجا همه گیر می شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

اگر در خواب شترانی را ببینید که بار جو و گندم دارند و آنها را می کشید معنی خواب خوب است و خیر و برکت در زندگی بیننده خواب است

دیدن کشتن  شتر در خواب ده معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن  کشتن شتر در خواب پادشاه بیگانه است.

معنی دوم دیدن  کشتن شتر در خواب انسان بزرگ و امیر است.

معنی سوم دیدن کشتن  شتر در خواب انسان مومن است.

معنی چهارم دیدن کشتن  شتر در خواب سیل است.

معنی پنجم دیدن  کشتن شتر در خواب فتنه و آشوب است.

اگر در خواب ببینید که شتری را قربانی می کنید و گوشت شتر را به همه می دهید
معنی خواب شما این است که در ان منطقه مرد بزرگی می میرد یا کشته می شود. و یا خبر های بسیار بدی به شما می رسد که ناراحت کننده است
و باعث افسردگی شما می شود و حالتان خراب می شود

کشتن شتر در خواب نشانه بدی دارد و خبر های بدی به شما می رسد که ناراحت کننده و تلخ است.

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
5
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx