تعبیر خواب کشتن عنکبوت

تعبیر خواب کشتن عنکبوت

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن عنکبوت اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کشتن عنكبوت اگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود مي آورد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید
بيشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح مي شود يا خشم و نارضائي.
اگر عنکبوت را جائي غير از خانه خويش ببينيد و ان را بکشید
دشمن ضعيف ناشناسي اين حالت را در شما به وجود مي آورد.
کشتن عنکبوت دشمن نيست بد خواهي است که بيشتر از آزار رساندن تنفر بر مي انگيزد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

معبران غربی میگویند

(عنکبوت دشمن خفيفي است) ولي دشمن نيز مي تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگيخته شدن نفرت و اشمئاز.

کشتن عنکبوت گوياي کراهت و نفرت است و هر جائي که باشد تعبير به همان جا بر مي گردد.
کشتن تار عنکبوت  نشانه گرفتاري و دست و پاگيري است اما نه زياد بلکه تشو يش هاي کوچک و ناراحتي هاي مختصر در خواب هاي ما به صورت تار عنکبوت ظاهر مي شود.

نيکو است اگر ببينيد که خانه و اتاق يا محل کار خود را از تار عنکبوت مي زدائيد و خود عنکبوت را می کشید
زيرا اين عمل به معني آن است که ناراحتي ها و تشويش ها را از خود مي رانيد و سکون و آرامش را باز مي يابيد. و در نزدگی خبر های خوبی به شما می رسد
اگر ببينيد صندوق يا جامه دان شما تار عنکبوت بسته و عنکبوت را می کشید
نشانه این است که با همسرتان کدورت پيدا مي کنيد  و دعوا میکنید
و . همين طور است اگر ببينيد که آشپز خانه تار عنکبوت دارد و عنکبوت را می کشید
در اين صورت با همسرتان قهر مي کنيد. و خبر های بدی به شما می رسد که تلخ است

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب عنكبوت

ديدن کشتن  عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و دقت ، كارهاي خود را پيش خواهيد برد و ثروتي گرد خواهيد آورد . و نشانه این است که در نزدگی پیشرفت میکنید و اتفاقات خوبی براتیان می افتد
اگر خواب ببينيد عنكبوتي تار مي تند ، نشانة آن است كه زندگاني شاد و ايمني خواهيد داشت .
كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پيدا خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد عنكبوتي شما را نيش مي زند و ان را می کشید
، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهيد كشيد .
ـ اگر خواب ببينيد چند عنكبوت از تارهاي خود آويخته اند  و عنکبوت را می کشید
، نشانة آن است كه از موقعيتهاي مناسب ، ثروت ، سلامتي و دوستاني مساعد برخوردار خواهيد بود .
ديدن کشتن  عنكبوتي بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتي به دست بياوريد و در زندگی پیشرفت میکنید و به تمام خواسته و آرزوی خود می رسید .

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx