تعبیر خواب کشتن غاز

تعبیر خواب کشتن غاز

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن غاز این مطلب را دنیال کنید

تعبیر خواب کشتن غاز بدین معناست که اگر در رؤیا مشاهده کردید کـه غازهای اهلی بـه آرامی در حال خوردن علف هستند و شما آن ها را می کشید
نشانه این است ک در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد.و در کارتان پیشرفت میکند
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
این موفقیت می تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.
یکی از بهترین رویاهایی کـه می توان در مورد کشتن  غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب اسـت.
این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب اسـت. و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد

اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شـما را ناراحت می کند، وشما ان را کشتید
نشانه آن اسـت کـه یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. و اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد

اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، و سپس انها را بکشید
علامت آن اسـت کـه بر ثروت و پول و دارایی شـما بتدریج اضافه خواهد شد.
اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، و ان ها را بکشیدعلامت موفقیت  و خوشبختی حتمی اسـت.

کارل یونگ میگوید

اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، و سپس ان را بکشد
نشانه آن اسـت کـه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد
اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید، و آن را می کشد
علامت آن اسـت کـه ملکی بشما میرسد و بـه ثروت خواهید رسید. و پول زیادی به دست می اورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب دیدید کـه اردکی و یا غزی را شکار می کنید و می کشید
این خواب بشما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان می کند.
اگر بـه سمت اردک  و یا غاز شلیک کردید این خواب نشانه‌های خوبی رابه همراه نخواهد داشت.
کشتن عاز در خواب نشانه این است که شخصی اسـت کـه از فریب دادن شـما لذت می برد. و دوست دارد که ما را آزار دهد

دیدن کشتن غاز  در آب خوابی اسـت نیکو. این بدان معناست کـه بیننده خواب بزودی خبر هـای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد.
اما اگر اردکی و غازی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی وگرفتاری برای فرزندانتان اسـت.

آنلی بیتون میگوید

کشتن غازدر خواب نشانه: ارث و میراث و دارایی است

پر کندن غاز و کشتن غاز در خواب نشانه سرخورده شدن است

خوردن گوشت غاز در خواب،  و کشتن ان نشانه‌ سعادت و خوشبختى اسـت.
تعبیر خواب غاز مرده در خواب، نشانه آن اسـت کـه از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید. و فردی شما را آزار و اذیت می دهد

تعبیر خواب پرواز کردن غاز در خواب  و کشتن غاز نشانه اتفاقات بد و ناگوار در زندگی است و نشانه شنیدن خبر های بد وناگوار است

کشتن غاز در خواب بیانگر آزادی روح شماست

یک غاز وقتی خسته می شود اجازه می دهد دیگران رهبری مسیر رابه عهده بگیرند.
اگر غاز توتم شـما اسـت، شاید پیامش دراین لحظه آن باشد کـه باید ریتم‌تان را کمی پایین بیاورید،
و بگذارید دیگران برای ایجاد تغییر دست بکار شوند.

کشتن غاز در خواب نماد بدی و ناراحتی است

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx