تعبیر خواب کشتن قو

تعبیر خواب کشتن قو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن قو اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کشتن قو در خواب  نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود.
این حکم کلی در مورد پرنده قو است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر ببینید پرنده قو  از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید.
گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

آنلی بیتون میگوید

اگر پرنده را با قو دیدید که ان را کشتید نشانه این است مژکه  صاحب فرزند می شوید
و اگر چندین پرنده قو داشتید نشانه این است که  به مراد و ارزوی خود می رسید
و کام شما از چند جهت روا می گردد.
اگر پرنده ای قو  داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید و آن را کشتید
نشانه این است که مجذوب می شوید یا به سفر و مسافرتی  می روید
و اگر این قو رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید.

کارل یونگ میگوید

کشتن قو  سمبل عشق و صلح و دوستی است و قو ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه
در خواب دیدید قو ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.
و نشانه این است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج میکنید

اگر در خواب دیدید که پرنده قو  دارید به مراد دل خود می رسید
بخصوص اگر پرنده قو شما  خوش رنگ و خوش آواز باشد.

این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

اگر خود را مردن قو مشاهده کردید و آن قو به شما تعلق نداشتند
و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید وان ها را بکشید
موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید
همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

شکتن قو  در خواب  نشانه رسیدن به خوشبختی و مراد است مگر  کشتن پرندگان  مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود.

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب ببینید که دوستتان قو را می کشد نشانه این است که نگرانی هایی برایتان به وجود می آید
که بسیار باعث عذاب شما می شود

اگر در خواب کشتن قو را توسط دیگران مشاهده کنید نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد
که بسیار ناراحت کننده و تلخ خواهد بود و باعث عذاب شما می شود

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx