تعبیر خواب کشتن ماهی

تعبیر خواب کشتن ماهی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن ماهی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر  خواب کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد. و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعبیر تانکر پر از ماهی  و کشتن در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است. و نشانه این است که در زندگی پیشرفت میکنید و به موفقیت و خوشی می رسید

تعبیر دیدن  کشتن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. این خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

خواب ماهی 6 تعبیر دارد

وزیر

لشگر

دختر دوشیزه

غنیمت غم و اندوه

کنیزکی هندوی

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خوابِ دیدنِ کشتن  ماهی در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی  است وبدین معناست که خطراتی شما را تهدید میکند، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.

اگر در خواب ببیند در شکم ماهی هستید و ماهی میمیرد و می کشید ، مروارید پیدا کرد ، تعبیرش آنست که فرزند پسری آورد .

اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد و او ماهی را کشت  ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند . و خبر های بدی به او برساند

جابرمغربی گوید :

تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان  و کشتن ان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید و به شما تهمت می زند و آبروی شما را می برد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی  و کشتن ان در همانجا نشانه آمدن فرزند دختر است

تعبیر خواب ماهی فروشی و کشتن ماهی و فروختن آن  نشانه کسب سود و منفعت است و نشانه این است که در زندگی خوشی می بنیدی

تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان و کشتن ان ها در خواب نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خواب ماهی بسیار نیکوست

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید
و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد . ولی اگر شما آن ماهی را کشتید نشانه این است که به خواسته های خود نمی رسید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است و نشانه غم و اندوه و افسردگی است

خواب ماهی  و کشتن ان نشانه رزق و روزی است. و نشانه این است که در زندگی اتفاقات خوبی برایتان می افتد

تعبیر خواب گرفتن ماهی و کشتن ماهی

اگر خواب دیدید که ماهی را با دست گرفتید و کشتید تعبیرش است که از فرصت های خود کمال استفاده را خواهید کرد خصوصا اینکه ماهی بزرگ و سالم باشد.

اگر خواب دیدید که کسی ماهی گرفت  و آن را کشت تعبیرش این است که از آن شخص به شما سود خوبی خواهد رسید.

اگر خواب دیدید که ماهی را گرفتید و سپس آن را رها کردید و ان را نکشتید
تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستید .
این موضوع به دلیل فشار کاری است. سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

9 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
9
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx