تعبیر خواب کشتن مرغ

تعبیر خواب کشتن مرغ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن مرغ این مطلب را دبنال کنیدتعبیر خواب کشتن مرغ در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.
اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.
اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، و  فردی مرغ را کشت دلیل که مال از وی به زور بستاند. و تمام دارایی او را می گیرند

دیدن کشتن مرغ در خواب ، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند.

انلی بیتون میگوید

داشتن تعداد زیادی مرغ و خروس زنده در خواب و ببینید که آن ها را می کشید
به افزایش ثروت بیننده خواب تعبیر می شود.
اگر خواب ببینید که مرغ های زیادی در خانه دارید و مرغ ها تخم گذاشته اند و جوجه های زیادی نیز در کنار مرغ ها در خانه زندگی می کنند، و شما ان را می کشید
نشانه این است که صاحبت ثروت و دارایی زیادی می شوید که به مرور زمان، این ثروت مانند تخم مرغ که به جوجه تبدیل می شود،افزایش پیدا کرده و تبدیل به ثروت بیشتر و بزرگتری خواهد شد.

کارل یونگ میگوید

اگر خواب ببینید که در خانه مرغ زنده ای داشتید و اکنون آن مرغ مرده است، و آن را کشته اند
نشانه این است که خدمتکار خانه دیگر برای شما خدمت نخواهد کرد و یا از خانه شما خواهد رفت. و شما را ترک خواهند کرد
اگر خواب ببینید که مرغ مریضی در خانه دارید، وشما آن را می کشید
با صدقه رفع بلا باید بکنید چون مرغ به خدمتکار خانه یا خانم خانه بر می گردد.

اگر خواب ببینید که مرغ زنده ای در خانه دارید که پرهای او ریخته است، و آن را کشته اید
نشانه این است که از عزت و مقام خانم خانه کم می شود. و شما پست و حقیر می شوید و دیگران شما را اذیت و ناراحت می کنند
اگر خواب ببینید که مرغ پرکنده به خانه آورده اید و آن مرغ زنده نیست، و آن را کشتید
نشانه این است که ثروتی بی زحمت به خانه شما خواهد آمد. و پول به دست شما می رسد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

گوشت مرغ و کشتن مرغ  به ثروت تعبیر می شود.
اگر خواب ببینید که گوشت مرغ خریده اید و به خانه آورده اید،
نشانه ای است که به ثروتی به آسانی دست می یابید
که اندازه آن متناسب با مقدار گوشت مرغی است که خریده اید. اگر در خواب ببینید که گوشت خروس می خورید، از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

تعبیر خواب دیدن مرغ سر بریده  و کشتن مرغ به معنای خانم خانه یا مستخدمی است که از زحمت او کم شده، یا قرض او ادا شده
و یا از بیماری شفا یافته است.
کشتن مرغ نشانه  نعمت و برکت است و اگر ببینید که مرغ سربریده خریده اید، مانند گوشت مرغ، تعبیر آن این است که به ثروت و رفاه می رسید.

2.5 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

14 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
14
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx