تعبیر خواب کشتن مورچه

تعبیر خواب کشتن مورچه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع
برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن مورچه این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب کشتن مورچه مورچه های زرد و فرقی ندارد کوچک یا بزرگ نشانه عدل و انصاف است ، از عدل و درستی حکم می کند ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه می باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعبیر خواب حمله مورچه ها، اگر دیدی مورچه های زیادی به تو حمله کرده اند و در حال خوردن گوشت بدنت هستند و تو فریاد و ناله میکنی و یک نفر ان مورچه را لگد مبیکند و می کشد
جای نگرانی ندارد و شاید شما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید که نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد
در جایی که این خواب به معنی همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

کارل یونگ میگوید

اگر خواب دیدی مورچه ای با رنگ سیاه و جثه ی بزرگ روی بدنت راه میرود و ان را می کشید
تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن پشیمان می شوی. و این پشیمانی باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود.

تعبیر خواب پا گذاشتن روی مورچه، دیدن مورچه های بزرگ و کوچک در خواب کشتن آن ها و پا گذاشتن روی آن ها بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد. و نشانه خبر های بد است

ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

تعبیر خواب مورچه مرده، اگر در خوابت تعدادی مورچه را دیدی که مرده هستند و حرکتی نمیکنند
به سه معنا میباشد حیله و نیرنگ – دسیسه  توسل به زور

آنلی بیتون میگوید

اگر دیدی مورچه های مرده داخل لباست (آستین) و یا روی بدنت هستند و ان را می کشید
نشانه این است که  به معنی مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

وارد شدن مورچه به بدن در خواب و کشتن ان در خواب ، اگر بیماری در خواب ببیند
که مورچه ها وارد بدن او می شوند ؛ از دنیا خواهد رفت. و یا یکی از عزیزان و یا دوستان صمیمی خود را از دست می دهد

دیدن کشتن  مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر می شود. و نشانه خبر های خوب و خشی در زندگی است

تعبیر وارد شدن مورچه به خانه  و کشتن ان و لگد کردن ان بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.

تعبیر دیدن  کشتن مورچه های در حال کار نشانه فعالیت شدید شما در کارتان می باشد.

تعبیر وجود مورچه  و کشتن ان در خانه به این معنی است که بیماری در خانواده خواهد بود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا می روند  و کشتن ان بر این است که بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می باشد.

تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی  و کشتن ان ها براین است که شما خوشبخت خواهی شد.
و خبر های خوبی به شما می رسد و به آرزوهای خود می رسید و خوشبخت می شیود

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx