تعبیر خواب کشتن مگس

تعبیر خواب کشتن مگس

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن مگس این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن مگس بدین معناست که اگر در خواب مگس ببینید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى گردد. و باعث افسردگی شما نیز می شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر خواب ببینید که مگسى در دهانتان است،  و او را کشتید به این معنا است که دچار دردسر مى شوید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر کشتن  مگس انسان پست می باشد.

اگر ببینی مگس ها تو را گزیده اند و مگس را با مگس کش کشتید نشانه این است که  مردم نسبت به تو حسادت می نمایند. و میخواهند که برخی چیز های شما را داشته باشند اما نمیتوانند

ابن عباس می گوید:

تعبیر خواب کشتن  مگس، انسان فرومایه و پست است، .و نشانه این است که فردی باعث آزار و اذیت شما می شود

اگر در خواب ببینی مگس ها بروی تو جمع شده اند، و انهارا کشتی
تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست می آوری. و بسیار ثروتمند و پولدار می شوید

اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است و مگس را کشتی
شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می شوی.

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده و مرده است نشانه این است که  در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شنیدن صدای مگس و کشتن مگس  در خواب نشان آن است که آدم های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می نمایند و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می گردد.

اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می نماید مزاحمی در زندگی شما پیدا می گردد و شما آن را کشتید ”
و اگر آن مگس صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می گوید و رغبت می نماید و می خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند و ابروی فردی را می برد

اگر دسته ای از مگس ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند و شما آن را می کشید
نشانه این است که جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می گیرند و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می نمایند.

اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس های بسیاری بر آن نشسته اند و شما مگس ها را می کشید
نشانه این است که جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب اقتصادی هستند.
اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است.

اگر ببینی مگس را کشته ای شخص حسودی را مغلوب می کنی. و نشانه این است که از طرف شخصی به شما خبر های بدی می رسد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مگس را مشاهده کنید..)

لیلا برایت میگوید

اگر خواب ببینید که مگسى را مى کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى دهید و موفق می شوید و در کارهایی که انجام می دهید پیشرفت میکنید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx