تعبیر خواب کشتن پرستو

تعبیر خواب کشتن پرستو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب کشتن پرستو اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم تعبیر خواب کشتن پرستو در خواب  نشانه امید و خوشدلی است.
اگر کسی در خواب دید که ازدیگری پرستو گرفت و ان را کشت  نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد.
نشانه آن خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئیبه سوئی پرواز می کنند  و کشتن انها حسرت خوردن است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

کشتن پرستو  نشانه پیآم آور بهار است و دیدن کشتن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خوابمیمون و مبارکی است.

صدای پرستو در خواب و کشتن ان در خواب نشانه  صدای دوست عزیز سفر رفته است.

اگرخواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید و فردی ان را کشته بود
نشانه این است که از کسی که او را دوست دارید ومدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید
یا از سفر رفته ای نامهمی رسد که شما را شاد می کند. و اتفاقات خوبی در نزدگی برایتان می افتد که خوشحال می شوید.

ابراهیم کرمانی میگوید

دیدن کشتن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است.
اگر پرستو ماده بیند، نشانه زنی توانگر باخرد است.
اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد.
اگر بیندپرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند. و خبر های بدی به او می رسد

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد و شما لانه ان را خراب کردید و ان را کشتید
نشانه این است که عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگیشما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید.
چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوانو اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد
عشق و محبت در دل شما ضعف و سستی می گیرد. و بی احساس و سنگ دل می شوید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پرستو را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفتمی گیرد.
به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود.

اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریختو رفت و در هوا ناپدید شده
و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راندخوب نیست
و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد و اتفاقات بدی برایتان مب افتد و ممکن است که عزیزی را از دست بدهید
و یا بین  او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد و ناراحتی پیش می آید که شما نیز افسرده می شوید

اگر در خواب ببینید که پرستو را می کشید نشانه این است که خبر بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده است و باعث عذاب شما می شود.

دیدن کشتن پرستو نشانه جدایی و طلاق است و خطراتی برای شما دارد. و نشانه بدی است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx