تعبیر خواب کشتن پرنده

تعبیر خواب کشتن پرنده

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن پرنده این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب  کشتن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانه خوشبختی است. اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر درخواب پرندگانی با بال‌هایی ریخته و خاموش ببینید،  و ان ها را بکشید
نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است.
دیدن کشتن پرنده در خواب نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد. و افسوس می خورید

دیدن کشتن  پرندگان در حال پرواز، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی. و نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد و خوشحال می شوید

گرفتن پرندگان  و کشتن ان ها در خواب، نشانه رسیدن به خواسته‌ و آرزو ها هاست.

انلی بیتون میگوید

اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می‌کند، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است

اگر بیند گنجشک ماده بگرفت و ان را کشت ، دلیل که زنی با قدر بر وی ظفر یابد.
اگر بیند از گوشت وی بخورد، دلیل که مال آن زن بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون آورد، و ان را کشتی  دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.

اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، و آن را می کشی
یعنی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی. و در نزدگی پیشرفت میکنید

کشتن پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشت شان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است.

کارل یونگ میگوید

کشتن پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید و ان را نمی کشید به مراد دل خود می‌رسید
بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است.

اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی‌توانستید یکی از آن‌ها را تصاحب کنید  و فردی ان پرندگان را کشت
نشانه این است که موردی پیش می‌آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می‌خورید. و دوست دارید که جای انها باشید

اگر چندین پرنده داشتید  و ان ها را کشتید نشانه این است که به مراد می‌رسید و کام شما از چند جهت روا می‌گردد.

اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید  و ولی فردی به او شکلیک کرد و ان را کشت
نشانه این است که مجذوب می‌شوید یا به سفر می‌روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می‌بینید و محتمل خسارت می‌شوید.

اگر در خواب ببینید که همسرتان پرنده ای را کشت نشانه این است که از یکدیگر جدا خواهید شد و همسرتان به شما خیانت می کند و شما را از خود دور میکند

3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx