تعبیر خواب کشتن کبک

تعبیر خواب کشتن کبک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن کبک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کشتن کبک بدین معناست که اگر در خواب بیند گلوی کبک ببرید،  و ان را بکشید و بیندازید دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

دیدن کشتن  کبک در خواب به چهار معنا است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد،  و ان را می کشید
یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی,نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد
نشانه این است که با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.(درصورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم,
لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است.
معبران قدیمی  کشتن کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب,خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده
,که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته اند.

آنلی بیتون میگوید

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد و کبکی را کشته است نشانه این است که  از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد,یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد.

کشتن کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال.
اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد.یا کنیزکی بخرد.
اگر بیند گوشت کبک خورد و کبکی را کشت، دلیل که لباسی به وی بخشند.

اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. و خبر های بدی به شما می رسد

ـ دیدن کشتن  کبک در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید
.به دام انداختن کبک  و کشتن ان در خواب ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .
و نشانه این است که اتفاقات بسیار خوبی برایتان می افتد که بسیار خوشحال کننده است

کشتن کبک در خواب ، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .
خوردن گوشت کبک در خواب ، و کشتن ان در خواب  نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد و دیگران به شما احترام می گزارد

دیدن کشتن کبکها در حال پرواز  ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است و نشانه خوشی در زندگی است

اگر در خواب بیند کبک نر داشت، و آن را کشت
دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

کشتن کبک در خواب نماد بی اعتمادی شما نسبت به مردم است و نشانه این است که خبر هایی به شما می رسد که ناراحت کننده و ناگوار است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها