تعبیر خواب کشتن کرکس

تعبیر خواب کشتن کرکس

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن کرکس این مطلب را دنبال کنید تعبیر خواب کشتن کرکس بدین معناست که اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت و ان را کشت ، دلیل که از پادشاه یکی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن  کشتن کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد و نشانه این است که پول و دارایی به او می رسد

دیدن  کشتن کرکس در خواب ، معمولاً نشانه سخنان بی اساس و بدگو یی ها است که شما را مضطرب و آشفته می سازد .

تعبیر خواب دیدن کشتن  کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کرکسی روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانه تصادف و زیانهای مالی و پول است
اما اگر خواب ببینید به کرکس ها نزدیک می شوید و آنها پرواز می کنند و شما انها را می کشید
نشانه آن است که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت . و به ارامش می رسید

اگر ببینی کرکس با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است و آن را کشته،
تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد

خواب کشتن  کرکس  نشانه پریشانی و اضطراب و نگرانی و ناراحتی است

تعداد زیادی کرکس  در خواب  و کشتن ان ها به یک بیماری طولانی مبتلا می شوید و خطر مرگ شما را تهدید خواهد کرد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

یک کرکس درحال پاره کردن طعمه اش است نشانه این است که  : مشکلات و نگرانی شما برطرف می شود . و در زندگی به آرامش می رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن  کشتن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. و نشانه شنیدن خبر های بد و ناگوار است

تعبیر خواب کشتن کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند و شما ان را می کشید
باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.
می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده .

کشتن کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد
پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربی درباره کرکس چیزی ننوشته اند ولی کلا آن را خوب ندانسته و شوم معرفی کرده اند.

اگر در خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند  و شما ان را می کشید
نشانه این است که در آن منطقه شخص مهمی می میرد. و عزیزش را از دست می دهد

اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست و ان را کشتید  در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید.

دیدید در خواب کرکسی را با پرتاب سنگ زدید و آن را کشتید
دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید.

اگر صدای کرکسی را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند کشید
و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx