تعبیر خواب کشتن گنجشک

تعبیر خواب کشتن گنجشک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کشتن گنجشک این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کشتن گنجشک یافتن درخواب، فرزند است یا غلام. اگر بیند گنجشکی کور داشت، دلیل که با مردی هوادار بدفعل دوستی نماید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

گفته اند که یافتن گنجشک در خواب و کشتن ان ، دلیل که اگر درویش درم بیابد،
اگر توانگر بود، شش هزار درم بیابد و خانه گنجشک در خواب، دلیل بر خیر و خرمی و ایمنی بود.

اگر بیند بچگان گنجشگ را از خانه بیرون آورد،  و ان ها را کشت دلیل که او را فرزندان باشند از حلال و حرام.

اگر به خواب دید که گنجشک آواز او را می شیند،  و ان را شکار کرد
دلیل که سخنهائی شنود که او را از آن شگفت آید و باعث خوشحالی او می شود و حالش را بهتر می کند

معبران گویند که آواز گنجشکان در خواب تسبیح کردن بود.

آنلی بیتون میگوید

اگر بیند گنجشکان بسیار او حاصل شدند، دلیل که بر قومی سروری کند و مال بسیار یابد.

کشتن گنجشک درخواب، چون یکی بیند فرزند بود.

اگر بیند گنجشکان بسیار بانگ می داشتند و ان گنجشکان را کشت، دلیل که او را فرزندی آید.

اگر بیند گنجشک بسیار بدو بخشیدند و ان را کشتند، دلیل که به قدر آن مال یابد. و دارا می شود و به دیگران کمک میکند

اگر بیند گنجشک را بکشت یا در دست او بمرد، دلیل که زیانی بدو رسد و فرزندش بمیرد.

اگر دید خانه گنجشک را فرا گرفت، و گنجشک را کشت  دلیل که او را فرزندی آید درشت و بزرگ اندام. و خبر های خوبی به او می رسد

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

گنجشک ظاهر خواب بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند.
در خواب کشتن  گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود.

برخی از معبران  کشتن گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد
خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است. و نشانه بیماری است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند
و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست
چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم.
چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید و ان را در قفس می کشید
نشانه این است که با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید. و موفق می شوید

اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می کردند و جیک جیک می نمودند و شما ان ها را کشتید نشانه این است که
کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جوئی می نمایند و به شما بدی میکنند
و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی خواهند بگویند یا نمی توانند فاش کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها