تعبیر خواب کشتن گور خر

تعبیر خواب کشتن گور خر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کشتن گور خر به شما گزارش دهیمتعبیر خواب کشتن  گور خر بدین معناست که اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده، و ان را کشتید دلیل که غنیمتی به وی رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید
اگر بیند برگورخر نشسته بود و آن مطیع او بود و فردی گور خر را کشت ، دلیل که عاصی و گناهکار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید.
اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می کرد یا سر از وی کشیده می داشت،
دلیل بر سختی کارو غم و رنج است که بدو رسد.
اگر گورخر را به شکار بگرفت و ان را کشت ، دلیل که خیر و نعمت بدو رسد.

انلی بیتون میگوید

اگربیند دو گورخر با وی جنگ  و دعوا می کردند، دلیل که از بهر وی دو مرد فاسق با یکدیگر جنگ کنند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)
اگر دید گورخر را به خانه آورد،  و آن را کشت دلیل که فاسقی را به خانه آورد.

دیدن  کشتن گورخر به خواب، مردی جاهل و احمق است، چنانکه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد.
اگر بیند گوشت گورخر می خورد،  و گورخر را کشته است دلیل که مال بسیار یابد. و ثروتمند می شوید

اگربیند بر گورخری نابینا نشسته بود، دلیل که مال بی اندازه یابد. و خوشحال خواهد شد
اگر بیند وی گورخر شد، و فردی او را کشت  لیل که روزی ب روی فراخ شود، لکن دین او را زیان باشد.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب دیدن پوست و گوشت گورخر  و کشتن ان به خواب، مال و غنیمت است.
و بعضی ازمعبران گویند جاه و عزت است. اگر بیند سرگورخر یافت و گور خر را کشته بودند ، دلیل که هزار درم بیابد،
یا با مهتری بزرگ او را صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. و خبر های خوب و خوشی به او می رسد
اگر بیند سرگورخر می خورد، دلیل که عبادت بسیار کند و دین ورزد.
اگر بیند گورخران از پیش او می گریختند، دلیل که از مسلمانان مفارقت جوید و به
راه فساد آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می
شوید که از راهی بسیار دور آمده ، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم. اگر در خواب ببینید سوار گور خر شده اید به سفری دور می روید.  و اگر ان را کشتید نشانه شنیدن خبر های بد است
اگر دیدید گور خری رام شما است و فردی او را می کشد  و همراهتان می آید از شخصی کهگفته شد سود می برید.

تعبیر خواب دیدن  کشتن گورخر در خواب ، نشانه آن است که به کارهای متنوع علاقمند خواهیدشد . و در نزدگی پیشرفت خواهید کرد و به همه آرزوهای خود می رسید

دیدن گورخر وحشی در خواب  و کشتن ان در خواب ، نشانه آن است که به راهی پا خواهید گذاشت که هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود . و نتیجه خوبی را از ان دریافت نخواهید کرد و در زندگی افسرده می شوید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها