تعبیر خواب کشمش

تعبیر خواب کشمش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کشمش به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کشمش  در خواب نشانه تبدیل شدن خوشحالی یا شادی به غم و رنج  و ناراحتی و افسردگی است
گرفتن و دادن و خوردن کشمش  را نشانه تیره شدن و سیاه شدن زندگی و مشکلات جدایی و از دست دادن عزیزان می دانند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

شیخ طوسی میگوید:

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش می خورد نشانه این است کهمشاجرات طولانی بین او و همسرش برطرف می شود
و بخشی از مشکلات کلافه کننده زناشویی در بین آن ها حل می شود.

تعبیر خواب کشمش بدین معناست که اگر فردی در خواب ببیند که به همراه دیگران کشمش می خورد
نشانه این است که از رنج و غصه و ناراحتی وی کم می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که پدر یا مادرش در حال خوردن کشمش سبز هستند
نشانه این است که به خواب بیننده کمک و یاری می شود و یک حامی  و پشتیبان بزرگ در زندگی وی پیدا می شود.

اگر در خواب ببینید که کشمش را همراه با چای می خورید
نشانه ان است که شانس بزرگی در زندگی دارید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب چای را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دادن و خوردن و گرفتن کشمش سبز در خواب نشانه بدست آوردن پول و موقعیت غیر منتظره ای است
که در زندگی خواب بیننده تغییرات اساسی را ایجاد می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش سبز را دور می ریزدنشانه این است که دشمنان وی به سختی تنبیه  و شکنجه می شوند.
اگر فردی در خواب ببیند که کشمش سبز از دست مرده می گیرد
نشانه این است که از یک خطر در امان می ماند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش می خورد به اندازه میزان کشمشی که در خواب دیده است منفعت  و سود و می بیند.
اگر فردی در خواب ببیند که کشمش به کسی می دهد
نشانه این است که راحتی و آرامش و آسایش  به او می رساند.

مقالات مرتبط

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
4
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx