تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

تعبیر خواب کفش چه معنی دارد و چگونه می توان آن را معنا کرد؟

کفش در خواب به معنای، زن گرفتن است. رنگ کفش، در تعبیر آن نیز؛ موثر است. به عنوان مثال؛ دیدن کفش سیاه را در خواب به معنای زن توانگر میدانند.

تعبیر خواب به شما کمک می کند. تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

آنلی بیتون مى گوید:
 • اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، علامت آن است. که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
 • اگر ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید، نشانه آن است. که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت.
 • خریدن کفش نو در خواب، نشانه آن است. که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.
 • اگر در خواب متوجه شوید بند کفش های خود را نبسته اید. نشانه آن است. که با دیگران به مشاجره، و دعوا
  خواهید پرداخت!
 • گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.

تعبیر خواب کفش برای دختران:

اگر دختری خواب ببیند؛ کسی از کفش های او تعریف می کند. نشانه آن است. که باید بیشتر مراقب، افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوت.
پنجم: معیشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر.
و دیدن کفش درخواب، به معنای مردی است. که میراث و ارثی را  تقسیم میکند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینید که، کفش نو خریدید. یـعـنـی؛ «کنیز» و یا «دوشیزه» به دست خواهید آورد.
 • اگر خواب ببینید؛ که کفش هایتان سوخته است. یـعـنـی؛ همسرتان از دنیا می‌رود.
 • اگر دیدید که؛ هنگام راه رفتن یک لنگ کفش شما درآمد. یـعـنـی؛ از برادر و یا خواهر خودتان جدا خواهید شد!

تعبیر خواب ابن سیرین

 • دیدن کفش درخواب، دلیل بر زن میباشد.
 • اگر ببینید که، کفش نو در پای خود کردید، دلیل برا این باشد. که بزودی ازدواج خواهید کرد.
 • چنانچه درخواب کفش های خود را سیاه ببینید، به این معنی است. که همسر توانگری نصیبتان میشود.
 • تعبیر خواب کفش سبز، به معنی زن مستوره میباشد.
 • دیدن کفش سرخ، نشانه که زنی معاشر است. و کفش به رنگ زرد، دلیل بر بیماری است.
یوسف نبی (ع) می گوید

دیدن کفش به معنای زن گرفتن است. و اگر کفش را در آورد زن را طلاق می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

18 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها