تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کلاغ این مطلب را دنبال کنید.

کلاغ در خواب معمولا اخبار ناخوشایند را بازگو میکند، که در آینده اتفاق خواهد افتاد. گاهی نیز کلاغ در خواب، نمادی از خرد میباشد.

تعبیر خواب کلاغ نمادی از مرگ، بدبختی، خیانت، خبر بد است. و گاهی از جرم و جنایت نیز خبر میدهد. همچنین کلاغ، از سختی ها و مشکلات در آینده هم هشدار میدهد.

پرواز کردن گروهی کلاغ ها در خواب؛ نشانگر مرگ خانواده یا از نزدیکان میباشد.دیدن گریه کلاغ در خواب، تعبیری بسیار بد است. و نشانی از مرگ را دارد.

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ، به معنی بهبود وضعیت مالی میباشد. و دیدن لانه کلاغ بیانگر، کمک به نیازمندی است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود.

اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست. اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.

صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید، نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید، به غربت و تنهایی دچار می گردید.

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته، در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید، مال حرام بدست می آورید. که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید. و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

کلاغ دیدن : باخت یا گم کردن.

کلاغی که قارقار میکند : بدبختی است.

ترساندن کلاغ : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد.

کلاغی که پرواز میکند : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد.

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کلاغ در خواب، نشانه اندوه و بدبختی است.

شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید. اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.

دیدن کلاغ مرده در خواب، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها