تعبیر خواب کلاه

تعبیر خواب کلاه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطالعه تعبیر خواب کلاه این مطلب را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب کلاه به عزت و جاه و مقام تعبیر شده است.

تعبیر خواب کلاه بصورت کلی، نگاه شخصی شما به جامعه است. که این مسئله دوطرفه بوده. و دیدگاه جامعه و اطرافیان درباره شما را نیز، نشان می ‌دهد.

همچنین کلاه در خواب، نشانگر رازی است که، شما از دیگران پنهان می‌کنید. شما نمی‌خواهید کسی از کارهایتان سر در بیاورد.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه.

اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود.

اگر بیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد.

اگر بیند که کلاه ابریشمین در سر داشت، دلیل خیر بود.

اگر بیند کلاه زرین در سر داشت، دلیل مال بود.

اگر کلاه را از مروارید بیند، دلیل که عزیز گردد.

اگر کلاه را آهنین بیند، دلیل که از پادشاه قوت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم، عزیز پندارد و سخن های محال گوید.

جابرمغربی گوید :

اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد.

و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.

اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.

اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.

اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد.

اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.

اگر بیند که کلاه سفیدبر سر داشت ، دلیل دین پاک بود .

اگر سبز بود طاعت گذار باشد .

اگر سرخ بود نقصان دین او بود .

اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.

اگر کلاهش درافتاد، دلیل که پادشاه مال او رامصادره کند و بستاند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کلاه در خواب، بر شش وجه بود.

 • ولایت و فرمانروایی
 • ریاست
 • بزرگی
 • عزیزو گرامی بودن.
 • مقدار
 • منزلت

دیدن کلاه دوز در خواب، دلیل بر مردی کاردان بود که خدمت بزرگان کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم.

کلاه در خواب؛ به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست.

اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید، نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می کنید.

اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید، به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده، اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده، نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است.

اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد، تعبیر خلاف آن است. و خواب او می گوید، بیننده خواب شایستگی زیاد دارد. ولی کاری به او داده اند که در خور شان و مقامش نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :
 • کلاه نو و زیبا : خوشبختی
 • کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت
 • بوسیله باد برده شدن : بی وفایی
 • تعمیر کردن آن : ضرر ، زیان
 • کلاه گذاشتن : سفری در راه است
 • گم کردن یک کلاه : ناراحتی
 • از زمین برداشتن : رضایت
 • کلاه حصیری : خوشبختی

**با استفاده از تعبیر خواب آنلاین ، معنای خواب هایتان را به سرعت پیدا کنید.**

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید. اما بعد از آن شکست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.

اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته اید، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می آورید.

اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن است که؛ ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد. و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.

اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن است که؛ تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می کند.

تعبیر خواب رنگ کلاه :

 • کلاه سفید : پاکی دین
 • کلاه سبز : فروتنی
 • کلاه سرخ : کوتاهی در دین
 • کلاه زرد : بیماری
 • کلاه سیاه : کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
 • تعبیر کلی انواع رنگ ها را، در تعبیر خواب رنگ ها در تعبیرک می توانید بخوانید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها