تعبیر خواب کلنگ

تعبیر خواب کلنگ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کلنگ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کلنگ بدین معناست که در انجام کارها موفق می شوید و نتیجه خوبی میگیرید.
اگر در خواب دیدید که تعبیر خواب کلنگ دارید و با آن کار می کنید معنی خواب شما این است که کار شما به اتمام می رسد ولی اگر در خواب دیدید که تعبیر خواب کلنگ دارید و با آن کاری نمی کنید معنی خواب شما این است که کارتان ناتمام می ماند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن کلنگ ، دلیل بر مردی غریب و درویش است .
اگر بیند کلنگی بگرفت ، دلیل است با مردی غریب  و نا شناس  آشنا و دوست می شود
و از یکدیگر منفعت و سود می  یابند .
اگر بیند که کلنگ بسیار داشت ،بدین معناست که  بر گروهی غریبان مهتر شود .
اگر بیند بر کلنگی نشسته بود ، دلیل است به سفری  می رود .
اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش  می شود .

مطیعی تهرانی میگوید:

کلنگ نشان دهنده ای خادم و خدمتکاری است که برای شما کار می کند و انجام وظیفه می کند.
هر کسی که در زندگی به شما کمک و یاری می کند و شما بدون او قسمیت از کارتان مختل می شود خود را به صورت بیل در خواب نشان می دهد.
اگر در خواب کلنگ با دسته محکم ببینید معنی خواب شما کمک گرفتن از شخصی قدرتمند و توانا است ولی اگر کلنگ کهنه و دسته کوتاه بود
معنی خواب کمک گرفتن از فردی است که با شما کدورت و مشکل دارد و اصلا هم فرد قدرتمند و توانمندی نیست.
اگر در خواب از کسی تعبیر خواب کلنگ گرفتید یعنی کسی به شما کمک می کند و اگر در خواب به کسی تعبیر خواب کلنگ دادید معنی خواب این است که به او کمک می کنید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

دیدن کلنگ در خواب نشانه  خادمی است که کارها را به نفاق انجام می دهد
و یا کلنگ می تواند در خواب کاری باشد که با سختی و مشکل انجام می شود.

اگر در خواب دیدید که کلنگ دارید و با آن کار می کنید
معنی خواب شما این است که کارهایتان به اتمام می رسد و نتیجه خوبی می دهند.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب کلنگ دیدید معنی خواب شما این است که در زندگی بیشتر به کار می پردازید تا تفریحات.
معنی دیگر این خواب این است که برای رسیدن به رفاه  و خوشبختی تلاش و کوشش می کنید.
اگر زنی در خواب دیدید که با تعبیر خواب کلنگ زمین را می کند
معنی خواب این است که باید در تمامی امور خودکفا باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx