تعبیر خواب کلوچه

تعبیر خواب کلوچه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در این مطلب تعبیر خواب کلوچه برای شما قرار داده شده است.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

کلوچه نوعی نان شیرینی میباشد که از آرد گندم، شکر و روغن تهیه میشود. که می توانید تعبیر خواب شکر را به طور کامل مشاهده کنید و از خواص آن مطلع شوید

تعبیر خواب کلوچه و شرینی، نشانگر سخن های خوش و مال و منفعت میباشند. دیدن کلوچه شکلاتی در خواب، لذتی همراه گناه است. و باعث غم و اندوه میشود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن کلوچه در خواب، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار.

اگر بیند که کلوچه میخورد، دلیل است مال حاصل کند.

اگر بیند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دلیل است مال او از دیگران بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن کلوچه درخواب بر چهار وجه است.

اول : مال حلال

دوم : روزی فراخ

سوم : نعمت بسیار

چهارم : عیش خوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عطر خوب داشتن و بوی خوش از کلوچه استشمام کردن تغییری در تعبیر به وجود نمی آورد ولی اگر عطر و بو از زنجبیل و دارچین و ادویه تند و از این قبیل باشد و تصور وجود چنین چیز هائی در خواب برای شما پیدا شود خوب نیست .چون خواب می گوید به نعمتی میرسید که در پایان غم و اندوه می آورد. و شما را به گریستن وا می دارد.

کلوچه مالی است لقمه ای و بخش شده. مانند پولی که بین چند نفر تقسیم شود و یک بخش از آن را نیز به بیننده خواب اختصاص دهند. اگر در خواب دیدید چندین کلوچه دارید سهام بیشتری نصیب شما می شود ولی تغییری در بخش بخش بودن آن نمیدهد.

اگر در خواب دیدید کلوچه می خورید خوب است. چرا که خوشحال میشوید و به عیش و شعف میرسید.
خریدن و گرفتن و داشتن آن همین تعبیر را دارد.

اگر دیدید کلوچه داشتید اما نتوانستید بخورید مالی به دست می آورید که از گلویتان پائین نمیرود.

اگر در خواب ببینید کسی کلوچه ای به شما میدهد شما را به نعمت میرساند.

اگر دیدید کلوچه می پزید کاری مفید انجام می دهید.

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن کلوچه در خواب، نشانه توفیق بسیار زیاد در تمامی کارهایی است که هم اکنون به آن اشتغال دارید.

پختن کلوچه در خواب، نشانه صرفه جویی در امور خانه است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها