تعبیر خواب کمربند

تعبیر خواب کمربند
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کمربند این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کمربند نماد بهره مندی بیننده خواب از امکانات و تجهیزاتی است که در اطراف خود دارد.
میزان استفاده شما از وسایلی که در اختیار دارید خود را به صورت کمربند در خواب نشان می‌دهند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ ایرادی در آن وجود ندارد،  بدین معناست که
در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکانات و تجهیزاتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و استفاده می کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق:

تعبیرهای کمربند عبارت‌اند از:
  1. سود و منفعت
  2. فرزند و کودک
  3. بزرگی و عظمت
  4. عمر طولانی
  5. خواسته و آرزو و هدف
  6. پاکی دین و ایمان.
مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب دیدن کمربند نشانه فرزند است و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند و بچه برای ایشان هست کمربند می‌تواند  نشانه فرزند باشد
و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می‌شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم و سفت بسته‌اید و شما را آزار  و اذیت می‌دهد، علامت آن است که افراد مکار و حیله گر بر شما مسلط خواهند شد و شما را فریب می دهند.

اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته است،
علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت  و مال و پول خواهید بود تا شهرت.

اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد،
نشانه آن است که در زندگی امتیازاتی خوب کسب می کند.

تعبیر خواب کمربندی نو و تازه بدین معناست که
به زودی با غریبه ای آشنا  و دوست خواهید شدو با او در کاری شریک می‌شوید و مشارکت می کنید  و از این شراکت و مشارکت زیان خواهید دید و به ضرر شما تمام می شود.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب کمربندی را پیدا کنید نشانه اعتماد است.

اگر در خواب  کمربندی را گم کنید بدین معناست که راه دیگری در زندگی انتخاب کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها