تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

فهرست مطالب

تعبیر خواب گربه چه معنی دارد و چگونه می توان آن را معنا کرد؟

در ادامه مبحث وسیع تری نسبت به آن خواهیم داشت. با تعبیرک همراه باشید.

دیدن گربه در خواب به معنای دزد است

اگر ببیند که گربه ای در خانه او است یعنی دزدی به خانه او می آید.
اگر در خواب ببیند که هرچه سعی می کند که گربه را از خود دور کند اما نمیتواند به معنای بدبختی اوست

ما با تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان خواب را برای شما تعبیر خواهیم کرد.

اگر ببیندن چند گربه در جایی جمع هیتند به این معنا است که  چند زن در مورد او حرف میزنند و غیبت میکنند.

گربه به معنای زنی بی حیا و بی عفت نیز است.

اگر در خواب ببیند که گربه را بغل کرده و بر دوش گرفته است یعنی زنی حیله گر بر شما مسلط میشود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

  1. دزد
  2. عمار به معنای غیبت کننده
  3. بیماری
  4. زن مهربان و دلسوز
  5. جنگ دشمنی

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن گربه در خواب به معنای مردی دزد است اگر ببیند که گربه ای در خانه او بیاید به این معنا است که دزدی به خانه او می آید.

اگر ببیند که از خانه آن چیزی بخورد به این معنا است که دزدان از خانه آن چیزی می دزدند
اگر ببیند که آن را کشت یعنی اینکه دزد را می کشد.

گربه در خواب مردی است با خصلت های دزد و بدی ولی گربه نمتواند که یک مرد را تجسم کند زیرا اصلا خصلت های مرد در آن پیدا نیست بر عکس بیشتر آن ها را متیوان در زن یافت.

اگر ببیند که از آلت تناسلی او گربه در می آید به این معنا است که صاحب فرزندی دزد خواهد شد.

تعبیر به روایت یوسف نبی:

دیدن کشتن یک گربه یعنی درویش گردد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب ببیند که نمیتواند گربه ای را از خود دور کند نشانه بدبختی است.

اگر که در خواب ببیند که گربه ها در خواب به شما چنگ میزنند و حمله میکنند یعنی اینکه دشمنان تلاش میکنند تا مال و ثروت شما را از شما بگیرند.

اگر در خواب ببیند که گربه ای را از خود دور میکنید یعنی مشکلات زندگی را کنار زده و مشهور و ثروتمند خواهید شد

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببیند که گوشت گربه را میخورد به این معنا است که از طریق مسافرت ثروتی به دست خواهد آورد.

اگر ببینی که لباس گربه را بر تن کرده ای به این معنا است که با زنی زیبا و ثروتمند ازدواج خواهی کرد ولی او دزد و خصلت های بدی دارد.

تعبیر خواب گربه سیاه :

دیدن گربه سیاه در خواب نشانه خوبی ندارد و به منظور کاهش توانایی ها و روانی شدن است. مردم قدیم اعتقاد داشته اند که گربه سیاه به معنای مرگ و بدیختی است.

لوک اویتنهاو میگوید:

دیدن گربه سیاه در خواب به نشانه بدبختی و ضعف است.

تعبیر خواب گربه سفید :

دیدن گربه سفید و به معنی خوبی هایی است که جلوی بدی ها را گرفته است. و سمبل کارهایی است که در زیر به آن اشاره میکنیم.

  1. راز آلودگی.
  2. غیر قابل پیش بینی بودن.
  3. شوخی.
  4. آب زیر کاه بودن.
  5. کنار کشیدن.
0 0 رای ها
Article Rating
3 نظرات
جدید ترین
قدیمی تر
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x