تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

بنظر شما تعبیر خواب گردنبند چه چیزی میتواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

تعبیر خواب گردنبند، بیانگر تعهد و داشتن دین نسبت به چیزی میباشد. همچنین دیدن گردنبند در خواب نشان دهنده شانس و عشق نیز است.

تعبیر خواب گردنبند شکسته نشانگر مشکلات مالی میباشد. گم کردن گردنبند در خواب، به معنی مشکلات در زندگی است.

دیدن گردنبند طلا در خواب برای مردان، بیانگر تعهد به کاری حرام است. بی ایمانی و گناه نیز تعبیر شده است. دیدن گردنبند نقره در خواب، رسیدن به بزرگی و مقام و منزلت تعبیر شده است.

هدیه گرفتن گردنبند آهنی از فردی در خواب؛ بیانگر رسیدن سختی از آن شخص به اوست. و افتادن در فساد و گناه نیز میباشد.

تعبیر خواب‌ آنلاین به شما کمک می کند تا خواب خود را در کمترین زمان تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر دید گردن بند از مروارید داشت، دلیل که حق تعالی کلام خویش را روزی او کند.

و هر چند که گردن بند قیمتی بر گردن دید، دلیل که علم و دانش او بیشتر است.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب دید گردنبندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگی است. و نیز گویند که امانتی به وی سپارند.

اگر دید گردنبند او به جواهر مرصع بود، دلیل که جاه و دولت یابد.

اگر دید گردنبند بسیار داشت، دلیل که در علوم کامل شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گردن بند بر شش وجه است.

اول : حج اسلام

دوم : ولایت

سوم : خصومت

چهارم : امانت

پنجم : معالجت

ششم : کنیزک.

لوک اویتنهاو می گوید :

گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری.

گردنبند مروارید : بهره و شادمانی.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد. اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است، علامت آن است که اندوه در زندگی او راه می یابد.

اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبند نامزدی را به او پس میدهد ، نشانه آن است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد. زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد کرد.

اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را میشکند، نشانه آن است که با همسری ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx