تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

گردو به نشانه‌هایی از سختی‌ها، تلاش‌ها و پاداش‌ها اشاره دارد. در زیر چند تعبیر مختلف از خواب گردو آمده است:

  1. گردو خوردن: اگر در خواب ببینید که گردو می‌خورید، این ممکن است نشانه‌ای از به دست آوردن دانش یا اطلاعات جدید باشد. همچنین می‌تواند به دست آوردن پاداش بعد از تلاش و کار سخت را نشان دهد.
  2. گردو شکستن: اگر در خواب ببینید که گردو می‌شکنید، این می‌تواند به نشانه حل کردن مشکلات یا رسیدن به حقیقتی پنهان باشد. شکستن گردو می‌تواند به این معنا باشد که شما در حال کشف چیزهای جدید و مفیدی در زندگی خود هستید.
  3. درخت گردو: دیدن درخت گردو در خواب می‌تواند نماد رشد و بلوغ باشد. این خواب ممکن است به شما بگوید که با تلاش و صبر می‌توانید به موفقیت‌های بزرگ دست یابید.
  4. گردوهای خراب: اگر در خواب گردوهای خراب یا پوچ ببینید، این می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی یا شکست باشد. ممکن است هشداری باشد که شما در برخی از تلاش‌های خود ناکام خواهید ماند.
  5. جمع‌آوری گردو: جمع کردن گردوها از زمین می‌تواند به معنای جمع‌آوری پاداش‌ها و بهره‌برداری از تلاش‌ها و زحمات گذشته باشد. این خواب معمولاً به شما یادآوری می‌کند که تلاش‌های شما بی‌ثمر نخواهد بود و به زودی نتیجه خواهد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است. و این تفاوت کلی است.

گردو با پوست مالی است. حرام که آگاهانه از آن استفاده میشود.

همانطور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه میکند. در خواب های ما گردو پوست دار لذت یا مالی است. حرام، که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می آورد. و میبرد و میخورد و گناهش بر گردن بیننده خواب میماند.

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید.

اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری میکنید.

اگر ببینید گردو را پوست میکنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب میشوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است. اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است.

اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است. بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.

مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

اگر گردوها را لابلای برگ های درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل میگردد.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

هانس كورت می‌گويد:

گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌ يابيد.

اگر ببینید که مغز گردو فاسد و خراب باشد، يعنى دچار شكست مى‌ شويد.

اگر در خواب ببینید كه گردو مى‌شكنيد و مغزى خوب و سالم دارد، بيانگر آن‌ است كه در حرفه‌ خود پيشرفت میکنيد.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx