تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب گردو همراه تعبیرک باشید.

گردو، دانه بزرگی خوراکی و چروکیده می باشد. از دو نیمه تشکیل شده است. یک پوسته سخت و سبز میوه آن را در بر گرفته. همچنین گردو شامل؛ خشکبار و آجیل ها نیز میباشد که خود تعبیر خواب آجیل معانی مختلفی دارد .

تعبیر خواب گردو، نشانگر ثروتی است که به سختی بدست آمده باشد. تعبیر خواب گردو خوش شانسی و خوشبختی نیز تعبیر شده است.

کاشتن درخت گردو در خواب، نشان دهنده رسیدن به ثروت و شادی میباشد. خوردن گردو در خواب بیانگر، آرامش و شادی و فراموش کردن مشکلات زندگی میباشد. تعبیر خواب دیدن گردو بدون مغز، گوینده این است که ثروت خود را به زودی از دست خواهید داد!

با استفاده از تعبیر خواب آنلاین ، معنای خواب هایتان را به سرعت پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است. و این تفاوت کلی است.

گردو با پوست مالی است. حرام که آگاهانه از آن استفاده میشود.

همانطور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه میکند. در خواب های ما گردو پوست دار لذت یا مالی است. حرام، که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می آورد. و میبرد و میخورد و گناهش بر گردن بیننده خواب میماند.

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید.

اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری میکنید.

اگر ببینید گردو را پوست میکنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب میشوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است. اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است.

اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است. بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.

مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

آنلی بیتون می‌گوید :

خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

اگر گردوها را لابلای برگ های درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل میگردد.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

هانس كورت می‌گويد:

گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌ يابيد.

اگر ببینید که مغز گردو فاسد و خراب باشد، يعنى دچار شكست مى‌ شويد.

اگر در خواب ببینید كه گردو مى‌شكنيد و مغزى خوب و سالم دارد، بيانگر آن‌ است كه در حرفه‌ خود پيشرفت میکنيد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx