تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی

فهرست مطالب

اگر به دنبال خواب تعبیر خواب گلابی هستید و دوست دارید بدانید که در خواب چه تعبیری دارد تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

 

معبران تعابیر متفاوتی برای تعبیر خواب گلابی آورده اند. گلابی به معنای لذت مادی نیست بلکه به معنای لذت معنوی می باشد. مثلا گلابی سبز در خواب به مراد رسیدن است و گلابی زرد گاهی به معنای بیماری میتوان باشد.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین می توانید خواب های خود را در کمترین زمان تعبیر کنید.

در ادامه دیدگاه معبران دینی و غیر دینی را  بررسی میکنیم.

دیدن گلابی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ابن سیرین

خوردن امرود به وقت خود ، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن که مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است. اگر بیند امرود می خورد و زرد بود، دلیل که بیمار شود که نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود اندوه است.

ابراهیم کرمانی گوید :

امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است . اگر بیند امرود را همی خورد ، دلیل برمنفعت است .

تعبیر خواب امام جعفر صادق

خوردن گلابی در خواب بر پنج وجه است.
اول: مال حلال
دوم: توانگری
سوم: زن
چهارم: یافتن مراد
پنجم: منفعت
اگر بیند پادشاه امرود می خورد، دلیل که از مردی بزرگوار، به همانقدر که خورده، نفع یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست به دنبالش هستید یا فکرتان را به خود مشغول نگه داشته است. هر چیز که اگر آن را بدست آورید خویشتن را کامروا احساس می کنید ممکن است در خواب شما به صورت گلابی شکل بگیرد.

اگر دیدید گلابی سبز و رسیده و خوبی از درخت کندید و خوردید یا از ظرف میوه برداشتید و به خوردن آن پرداختید کام دل می یابید و به مراد می رسید. گلابی پول و مال و خواسته نیست بلکه لذت و کامروائی است. مشروط بر آن که لکه دار و لهیده و زرد نباشد. در خواب گلابی زرد خوب نیست چون از بیماری و رنجوری خبر می دهد ولی اساس تعبیر درباه اش فرق نمی کند گلابی زرد نیز کامروائی است اما بیماری را نیز همراه دارد. اگر گلابی که می خورید لکه دار باشد عیش شما منقص میگردد و نقصانی در کامروائی شما پدید می آید. اگر فهمیده باشید در جریان امر زیان می کنید و دچار خسران می شوید.

یوسف نبی علیه السلام فرموده :

اگر شخصی ببنید که گلابی می خورد به کار های زشت روی می آورد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن گلابی در خواب، نشانه کسب توفیقی اندک در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است.
2ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی که از شاخة درخت آویخته است تعریف می کنید، علامت آن است که شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدوارکننده تر خواهید شد.
3ـ چیدن گلابی در خواب، علامت آن است که بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد.
4ـ اگر خواب ببینید از گلابی کمپوت درست می کنید، نشانه آن است که از نظر فکری تغییر خواهید یافت.
5ـ پختن گلابی در خواب، نشانه داشتن روابط عاشقانه کم دوام است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx