تعبیر خواب گلدان سفید

تعبیر خواب گلدان سفید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گلدان سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب گلدان سفید نشانه رسیدن به خواسته ها و آرزوهاست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید که شکسته است
نشانه این است که دیگران به  شما بی اعتنایی میکندو شما را کم ارزش جلوه می دهند

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید که در آن گل محمدی کاشته اند
نشانه این است که خبر های بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد .

اگر در خواب ببینید که گلدان سفیدی دارید که در ان گل پتوس کاشته اید
نشانه این است که به اهداف خود می رسید و در کاری پیشرفت میکنید و نتیجه خوبی را دریافت خواهید کرد.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب بییند که همسرتان گلدان سفید شما را شکسته است
نشانه این است که غم و اندوه و ناراحتی به شما میرسد و همچنین بین شما و همسرتان ناراحتی و مشکلاتی به وجود می آید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب گلدان سفید بدین معناست که اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید که مادرتان آن را برای شما خریده است
نشانه این است که در زندگی افسردگی میگیرید و فردی را در زندگی از دست می دهید  که بسیار عزیز بوده است.

گلدان سفید در خواب بیانگر این است که اگر ببینید که درون این گلدان گل شمعدانی کاشته اید
نشانه این است که فردی میخواهد که شما را فریب دهد  و به شما دروغ میگوید و شما را آزار می دهد.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببییند که دوستتان به شما گلدان سفیدی هدیه می دهد  تا درون آن گل بکارید
نشانه این است که فردی به شما پیشنهاد ازدواج می دهد و شما با او ازدواج میکنید و تشکیل خانواده می دهید.

اگر در خواب گلدان سفیدی را بینید که ترک ورداشته است
نشانه این است که فردی جلوی پای شما سنگ می اندازد و میخواهد که شما را از موفقیت دور کندو جلوی پیشرفت شما را بگیرید

تعبیر خواب گلدان سفید بدین معناست که اگر در خواب گلدان سفیدی را بیینید که از مغازه ای میخرید
نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می اید .

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببیند که آن را به معلم خود می دهید
نشانه این است که در زندگی چیزهای زیادی را یاد میگیرید.

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید که درون آن آب ریخته اید نشانه این است که به مقام و منزت می رسیدو پیشرفت میکنید.

اگر در خواب گلدان سفیدی را ببینید که در حیاط گذاشته اید
نشانه این است که دیگران به شما در انجام کاری که به آن علاقه داریدکمک میکنند و شما را تا حدودی به خواسته هایتان نزدیک میکنند.

دیدن گلدان سفیددر حمام نشانه این است که برکت اززندگی شما بیرون می رود و خبر های تلخ و ناراحت کننده ای به شما می رسد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها