تعبیر خواب گل گاوزبان

تعبیر خواب گل گاوزبان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گل گاوزبان همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب گل گاوزبان دیدن گل در خواب می تواند معنی عمیقی داشته باشد.که تعبیر آن گاهی بر اساس رنگ است.

اگر در باغی پر از گل هستید به این معناست که به زودی شادمانی و خوشحالی نصیب دلتان می شود.

دیدن گل هایی به رنگ بنفش مثل گل گاوزبان در خواب می تواند به معنی این باشد که شما شور و هیجان و شوق بسیار بالایی دارید و دوست دارید ماجراجویی کنید.

شما عاشق سفر کردن و گشت و گذار و تجربه کردن هستید.شما به راحتی عاشق می شوید و به فری دل میبندید.

اگر در خواب گلی خشکیده را ببینید یعنی شما به زودی شکست عشقی می خورید.

اگر در خواب ببینید که در حال خریدن گل هستیدبه این معنی است که شما به خانه جدیدی اسباب کشی کرده اید و یا بعد از مدت ها صاحب خانه شده اید و خانه ای می خرید . و حتی شما میتوانید وسایل خانه خود را عوض کنید.و همچنین شغل بسیار خوبی نصیبتان شود و ثروتمند شوید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گل در خواب بدین معناست که به زودی صاحب فرزند می شود و دیدن گل در خواب زنان نشانه این است که خدا به شما فرزند دختر میدهد.

و دیدن گل در خواب نشانه از پیدا کردن دوست است.

اگر گل سفید در خواب ببینید نشانه اندوه و ناراحتی است که سراغتان می آید.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب گل پژمرده را ببینید نشانه این است که به زودی شما اندوهگین می شود و بیماری به سراغتان می آید.

اگر دختري  در خواب ببيند گل رنگارنگي و زیبایی  به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .و بدین معناست که ازدواج میکند.

لوک اویتنهاو میگوید

اگر در خواب ببینید که گلی میکارید بدین معناست که افتخارات بزرگی نصیبتان می شود و در کاری موفق می شوید.

اگر در خواب گلی زرد را ببینید نشانگر این است که  کاری را انجام میدهید که نتیجه خوبی نخواهد داشت.

اگر گل نرگس را در خواب ببینید بنشانه بی وفایی است.

تعبیر خواب گل گاوزبان را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب خرید گل مصنوعی

اگر درخواب ببینید که گلی مصنوعی را خریداری میکنید بیانگر آن است که شما خود واقعیتان را نشان نمیدهید و شخصیت دومتان را رو نمی کنید

و به همین دلیل که قصد دارید با این دو رویی تان فردی را فریب دهید و او را بازیچه کنید.

جابر مغربی میگوید

اگر در خواب ببینید که درخت گل در خانه دارید ، صاحب فرزند خواهید شد .دیدن گل در خواب به معنی مردی بی وفا و بی ارزش است که باعث آزار اذیت شما شده است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx