تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهبم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گنبد به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گنبد بدین معناست که ديدن گنبد درخواب، دليل زن است اگر در خواب گنبدي پاكيزه بيند، دليل است زني خوبروي بخواهد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

جابرمغربي گويد:

گنبد درخواب چهار وجه است، اول: زن. دوم: بزرگی و شرافت. سوم: منفعت و سود. چهارم: عزوجاه و مقام

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

امروز چون گنبد را فقط در زيارتگاه ها و اماکن مذهبي مي بينيم ديدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصي است از روحانيت و اعتقادات مذهبي که در هر يک از ما به نحوي جلوه مي کند.

تعبیر خواب گنبد بدینم عناست که کلا اگر در خواب گنبدي ببينيم طوري غمين و اندوهگين مي شويم که به دل جوئي و محبت ديگران نياز پيدا مي کنيم.

اين نيز غمي است که از روحانيت جدا نيست.

ديده ايد که عامه مردم به وقت برخورد با گرفتاري ها و غم ها و مشکلات نذر و نياز مي کنند
يا توسل مي جويند ديدن گنيد در خواب تصويري است از همين نوع گرفتاري ها.

لحظاتي پيش مي آيد که انسان دل گرفته و غم زده ترجيح مي دهد در يک زيارتگاه باشد و گريه کند.
حتي فقط گريستن او را تسکين نمي دهد

تعبیر خواب ديدن گنبد در خواب گوياي چنين حالتي است که غم  و ناراحتی نيست و شادي هم نمي تواند باشد بل که دل گرفتگي است.

اگر گنبدي را از فاصله دور در خواب ببينيد
نشانه این است که به يک سفر زيارتي مي رويد و اگر در جائي باشيد که سقف آن گنبد داشته باشد کسي از شما دل جوئي مي کند.

اگر در خواب گنبد حرمی را ببینید نشانه این است که اتفاقات خوشایندی برایتان می افتد.(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب حرم را مشاهده کنید.)

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب گنبد بدین معناست که اگر خواب ببينيد از روي گنبد ساختماني به منظرة غريبي چشم دوخته ايد ،
علامت آن است كه تغيير خوشايندي در زندگي پديد مي آيد و ميان بيگانگان به مقامي افتخارآميز دست مي يابيد .
تعبیر خواب گنبد بدین معناست که اگر در خواب از فاصلة دوري گنبدي ببينيد ،
نشانة آن است كه هرگز به انتهاي جادة آرزوها نمي رسيد .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx