تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گنجشک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب  گنجشك در خواب مردي باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بيند كه آن به دام يا حيلتي بگرفت، دليل كه با مردم بيقدر مكر و حيلتي سازد و آنان راقهر كند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بيند گنجشك ماده بگرفت، دليل كه زني با قدر بر وي ظفر يابد.

اگر بيند از گوشت  گنجشک بخورد، دليل كه مال آن زن بدان قدر كه گوشت وي خورده بود بدو رسد.

اگر بيند گنجشك از آشيانه بيرون آورد، دليل كه بدو رنج و ملامت رسد.

ابراهيم كرماني میگوید:

اگر بيند بچگان گنجشك را شكار مي كرد و گردن ايشان را فرو مي شكست و در انبان مي نهاد،
دليل كه معلميِ كودكان كند و اندام ايشان را به چوب خورد كند.

اگر بيند گنجشكي سرخ را صيد كرد، دليل است زني خوبروي خواهد يا كنيزكي با جمال بخرد.

اگر بيند گنجشكي زرد يافت، دليل كه زني بيمار گونه خواهد شد

گنجشك يافتن درخواب، نشانه فرزند است يا غلام.
تعبیر خواب گنجشک بدین معناست که اگر بيند گنجشكي كور داشت، دليل كه با مردي هوادارِ بدفعل دوستي نمايد و گفته اند كه يافتن گنجشك در خواب، دليل كه اگر درويش درم بيابد،
اگر توانگر و نیرومند بود، شش هزار درم بيابدو خانه گنجشك در خواب، دليل بر خير و خرمي و ايمني بود.

اگر بيند بچگان گنجشگ را از خانه بيرون آورد، دليل كه او را فرزندان باشند از حلال و حرام.

اگر به خواب ديد كه گنجشك آواز او را مي شيند، دليل كه سخنهائي شنود كه او را از آن شگفت آيد

و معبران گويند كه آواز گنجشكان در خواب تسبيح كردن بود.

اگر بيند گنجشكان بسيار او حاصل شدند، دليل كه بر قومي سروري كند و مال بسيار يابد.

اگر در خواب ببینید که گنجشکی را شکار میکنید نشانه بدبختی و سختی در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانیدتعبیر خواب شکار کردن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب گنجشك درخواب، چون يكي بيند فرزند بود. اگر بيند گنجشكان بسيار بانگ مي داشتند، دليل كه او را فرزندي آيد. و رزق وروزی به زندگی اش می آید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها