تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندوم

فهرست مطالب

دیدن گندم در خواب نشانه چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر خواب گندم این مطلب را تا آخر دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

دیدن این نوع از غلات در خواب، بسیار خوب و نیکوست و نشانه خیر و برکت میباشد.

تعبیر خواب گندم ، روزی و پول حلال  میباشد.

چیدن گندم در خواب، کسب مال حلال و رونق شغل است.

تعبیر خواب گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته، غم و اندوه میباشد.

تعبیر خواب گندم دادن به مرغ و خروس و جوجه، نشانه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی به خانه بخت میرود.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

که دیدن گندم،دلیل بر روزی حلال است. که به رنج به دست آید.

اگردید گندم پخته می خورد، دلیل که غمگین شود.

اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خوشه های گندم می خورد، دلیل قحط است.

اگر بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گندم درخواب سه وجه بود.

اول : معزول شدن .

دوم : تصرف کردن .

سوم : غربتی ( بی زن و مجرد بودن )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است.

چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است.

اگر در خواب ببینید مشتی گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یابد و پر پول می شود. ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید پس انداز کنید و پول دار شوید.

اگر در خواب ببینید کیسه ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر ببینید انباری گندم دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید.

اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می کنید که خیرو برکت دارد. و هم خودتان بهره مند می شوید و هم دیگران.

اگر در خواب ببینید نان گندم می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید و میخورید و تف میکنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد. و از نظر تامین معاش به شدت در مضیقه می افتید.

لوک اویتنهاو می گوید :

گندم : کامیابی

کشت گندم : سود زیاد

درو کردن : شما یک کار خواهید یافت.

برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد.

خوشه : برد ، سود

دانه : خوشبختی

جمع آوری : سلامتی

آفت زده : کار پر رنج و زحمت

یوسف نبی علیه السلام گوید :

گندم روزی حلال بود. بعضی گویند اندک غم بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن مزارع وسیع در خواب، علامت آن است که سودی کلان از تجارت و کارهای خود به دست خواهید آورد.

دیدن گندم های رسیده و آماده برداشت در خواب، علامت آن است که به ثروتی حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید.

اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن کوب می ریزید، علامت آن است که در سعادت به روی شما گشوده خواهد شد.

دیدن کیسه های گندم در خواب، علامت آن است که به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید.

اگر خواب ببینید، گندم ها، در انبار خیس شده اند، علامت آن است که منافع شما به دست دشمنان تباه می گردد.

خوردن جوانه گندم در خواب، علامت آن است که برای رسیدن به حق خود به سختی تلاش می کنید. و سرانجام آن را به دست می آورید.

اگر خواب ببینید هنگام بالا رفتن از تپه ای پوشیده از گندم، ساقه ها را می گیرد و خود را بالا می کشید، علامت آن است که از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید، و به مقامی ویژه دست می یابید.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بینظیر بهره‌مند می‌شود. و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx