تعبیر خواب گهواره

تعبیر خواب گهواره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب گهواره را در ادامه بخوانید.

در واقع تعبیر خواب گهواره ارتباط با معصومیت و پاکی دارد. البته؛ مواقعی پیش می آید، مانند تاب دادن گهواره، که تعابیر ناخوشایندی از آن را بازگو کرده اند.

تعبیر تاب دادن گهواره برای افراد مسن، بسیار بد میباشد!

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است.

اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید، تعبیری ندارد. چراکه دنباله فکر و خیال روزانه شماست. و با آن نوزاد ارتباط می یابد.

اگر نوزادی در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید، سمبل و اشاره ای است به پاکی و بی گناهی و معصومیت.

اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند، صاحب فرزند می شود.

ما با در تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر میشود.

اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره ای خریده، مطمئن باشید ظن شما درست و صائب نیست. و او بی گناه است.

اگر خودتان در خواب ببینید گهواره ای خریده اید، موردی پیش می آید که مجبور می شوید بی گناهی خود را ثابت کنید.

اما در مورد گهواره یک مورد ناخوشایند نیز هست. اگر زن یا مردی سالمند که مرض دشوار و دیر علاج دارد، گهواره به خواب ببیند، خوب نیست. و خبر از پایان زندگی اوست.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در گهواره، نوزاد زیبایی خفته است، نشانه خوشبخت شدن و محبت به کودکان است.

اگر خواب ببینید کودک خود را در گهواره ای تاب می دهید، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تکان می دهد؛ نشانه بی آبرویی است! باید مراقب حرف های پوچ مردم باشید.

* چنانچه خواب کودک یا نوزاد دیده اید، می‌توانید تعبیر خواب بچه دار شدن را نیز در تعبیرک بخوانید. *

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx