تعبیر خواب گورخر

تعبیر خواب گورخر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب گورخر این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب گورخر بدین معناست که اگر بيند گورخري به وي فرا رسيده، دليل كه غنيمتي به وي رسد.
اگر بيند بر گورخر نشسته بود و آن مطيع او بود، دليل كه عاصي و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جويد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بيند گورخر با وي جنگ و نبرد مي كرد يا سر از وي كشيده مي داشت،
دليل بر سختي كارو غم و رنج است و همچین نشانه مشکل و گرفتاری در زندگی است كه بدو رسد.

اگر گورخر را به شكار بگرفت، دليل كه خير و نعمت بدو رسد.و بدین معناست که سود می برد
و خوشی می بیند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب شکار کردن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر بيند دو گورخر با وي جنگ مي كردند، دليل كه از بهر وي دو مرد فاسق با يكديگر جنگ كنند.
و دشواری هایی را به وجود اورد و با هم دشمن می شوند

اگر ديد گورخر را به خانه آورد، دليل كه فاسقي را به خانه آورد.

تعبیر خواب ديدن گورخر به خواب، نشانه مردی نادان و مردي جاهل و احمق است، چنانكه او را خرد و علم و فرهنگ نباشد.

اگر بيند گوشت گورخر مي خورد، دليل كه مال و ثروت و دارایی بسيار يابد.

اگر بيند بر گورخري نابينا نشسته بود، دليل كه مال و ثروتی بي اندازه يابد.
و ثروتمند می شود و چیز های زیادی در زندگی می رسد

اگر بيند وي گورخر شد، ليل كه روزي ب روي فراخ شود، و به چیز های زیادی می رسد و از ان بهره مند می شود
لكن دين او را زيان باشد.

تعبیر خواب گورخر بدین معناست که  اگر در خواب ببينيد گورخري داريد با مرد و زني آشنا و طرف معامله و گفتگو مي شويد
که از راهي بسيار دور آمده ،
يعني از سرزميني که درباره آن اطلاع مختصري داريم. و حتی هیچ شناختی از ان نداریم

اگر در خواب ببينيد سوار گور خر شده ايد نشانه این است که  به سفري دور مي رويد.

اگر ديديد گور خري رام شما است و همراهتان مي آيد از شخصي که گفته شد سود مي بريد. و منفعت به شما می رسد

اگر در خواب ببینید که گورخر به مادرتان حمله کرده است نشانه این است که کاری باعث عذاب شما می شود و اتفاقات بدی برایتان می افتد

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب گورخر را ببینید که به پدرتان حمله کرده است نشانه این است که فردی در زندگی به شما خیانت می کند و همچنین با شما دمشن می شود

اگر در خواب ببیند که گورخری به بچه ای حمله میکند نشانه این است که مشکلات کوچکی برایتان رخ می دهند
ولی به زودی با کمی تامل حل می شوند و شما نیز به آرامش و همچنین زندگی عادی خود بر میگردید

اگر در خواب گورخری را ببینید که شکار شده است نشانه این است که شما در زندگی به اهداف و خواسته ها و آرزوهای خود می رسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx