تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گوشت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گوشت خوب و نیکو است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد است.
البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد.
خريدن و فروختن گوشت نيز نشانه غم و اندوه و ناراحتی و بلا و فتنه تعبير شده
و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام.
اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد
و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا  نشانه نعمت و برکت خداوندي است.
ولي گوشت خام نشانه مال و ثروتی است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري و ظلم است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ديدن گوشت درخواب خوب است. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال و ثروت و دارایی يابد به زحمت.
اگر بيند گوشتی از گوشت گاو مي خورد يا از اسب،
بدین معناست که از پادشاه به شما سود و منفعت می رسد.
ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال و ثروت آسان تر بدست آيد و آن چه گوشت خام خوردند،
دليل بر مال و ثروتی است كه به زحمت و تلاش بدست می آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx