تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گوشت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب گوشت خوب و نیکو است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد است.
البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد.
خريدن و فروختن گوشت نيز نشانه غم و اندوه و ناراحتی و بلا و فتنه تعبير شده
و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام.
اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد
و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا  نشانه نعمت و برکت خداوندي است.
ولي گوشت خام نشانه مال و ثروتی است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري و ظلم است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ديدن گوشت درخواب خوب است. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال و ثروت و دارایی يابد به زحمت.
اگر بيند گوشتی از گوشت گاو مي خورد يا از اسب،
بدین معناست که از پادشاه به شما سود و منفعت می رسد.
ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال و ثروت آسان تر بدست آيد و آن چه گوشت خام خوردند،
دليل بر مال و ثروتی است كه به زحمت و تلاش بدست می آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف و خواسته های خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx