تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای باخبری از تعبیر خواب گوشواره همراه تعبیرک بمانید.

گوشواره، گردنبند و.. از جواهراتی هستند که مخصوص خانوم ها بوده. و دیدن آن در هر شرایطی، برای مردان خوب نیست!

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه؛ برای زنان نشان از طلاق و جدایی را دارد.
(تعبیر خواب طلاق را در تعبیرک مشاهده کنید).

تعبیر خواب گوشواره شکسته، بیانگر غیبت کردن از شخص خودتان؛ توسط دیگران است. دیدن گوشواره طلا در خواب برای دختران جوان، ازدواج میباشد. (تعبیر خواب پیدا کردن طلا در اینجا).

دیدن هر نوع زیورآلات از جنس الماس در خواب، تعبیر منفی و خوبی ندارد. گم شدن گوشواره در خواب بیانگر گمراه شدن میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.

اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت، یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

اول : فزونی جمال

دوم : آموختن علم

سوم : جاه و بزرگی

چهارم : غم و اندوه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید، و خودش نیز از آن خوشش می آید، خوب است. چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته، مرتکب عمل خلافی می شود. که او را سرزنش و شماتت می کنند.

اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد، از جانب زن خود نافرمانی می بیند. و او را طلاق می دهد.

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده؛ و به خانه آورده تا به او هدیه کند؛ از همان زن صاحب دختر می شود.

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست، اما گران بهاست، صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است. که آویزه گوش والدین می شود. و طلایی آن دختر است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست. و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرف های پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx