تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

این مطلب را نیز همچون سایر مطالب دیگری که داریم با جزئیات کامل میخواهیم به تعبیر خواب گوش بپردازیم.
این تعبیر خواب ، حالت های مختلفی دارد که ما سعی کردیم به اکثر آنها بپردازیم اما اگر مطلب را به طور کامل خواندید و خوابی که شما دیده بودید در متن نبود ، حتما در نظرات ، خواب خود را بفرمایید تا از تعبیرش مطلع شوید.

گوش همیشه یکی از مهمترین اعضا بدن ما انسان ها و سایر جاندارانی که گوش دارند بوده است و یکی از حواس پنجگانه ما (شنوائی) توسط گوش انجام می شود. چنانچه گوش ما دچار مشکل شود ما از این نعمت و حس که خداوند برای ما قرار داده بی نصیب خواهیم ماند و مشکلات بسیار زیادی را هم در پیش داریم.

تعبیر خواب گوش چیست؟

چنانچه زمانی که در خواب هستید و به خواب عمیق فرو رفته اید در رویا های خود ببنید که گوش شما درد میکند، تعبیر خواب گوش در این خواب نشانه این است که احتمالا در طی چند روز اخیر اطرافیان شما ، صحبت های مختلفی را درباره شما می کنند.

شاید شما خوابی دیده اید و خیلی هم ترسیدید که در آن خواب ، گوش های شما خیلی بزرگ شده است ، تعبیر خواب شما به این معناست که شما بسیار نگران حرف های دیگران هستید.

اگر در خواب ببینید که گوش های شما همچون فیلم هابیت، دراز شده است به این معنی است که باید خیلی مراقب باشید چون دیگران از رفتار هایی شما در جمع هایی که دارند بدگویی می کنند

تعبیر خواب گوش دراز.

در صورتی که ببنید گوش های شما مثل الاغ می باشد به نشانه رفتار های اشتباهی است که شما مداوم در حال تکرار هستید.

اگر در خواب ببیند که گوش هایش بریده شده است یعنی در شنیدن سخن های حق و راست مشکل دارد و کم کم به کفر نزدیک می شود.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین می توانید خواب های خود را در کمترین زمان تعبیر کنید.

تعبیر خواب گوش از نظر امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوش از نظر امام صادق، هفت حالت مختلف دارد که این هفت حالت به صورت زیر است:

  1. زن
  2. دختر
  3. دوست
  4. رفیق
  5. پسر
  6. غلام ترس و بیم

تعبیر خواب گوش از دیدگاه ابن سیرین

در خواب ببیند که گوش درد گرفته است به این معنا است که از هر کسی فحش و ناسزار میشنود.

ببیند که گوشش افتاده است به این معنا است که زن خود را طلاق میدهد یا دختر خود را از دست می دهد.

چنانچه اگر در خواب دیدید که روی گوش و چشم شما، گیاهی رشد کرده است نشانه برکت و نعمت و اتفاق های خوبی است که برای شما رخ می دهد.

اگر ببیندکه مگس درگوش او رفته است و باعث آسیب و درد شده ای یعنی انسان هایی باعث رنج تو می شوند.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب گوش میگوید:

اگر ببیند که از سوراخ گوش آن ماری بیرون می آید بعنی با فرزندش دشمن او میشود.

نظر ابراهیم کرمانی در مورد خواب گوش

ببیند که از گوش او موش بیون می آید به این معنا است که صاحب دختری می شود که بسیار بد کردار است.

اسماعیل بن اشعت می گوید:

اگر در خواب ببنید که جای گوش و چشم شما عوض شد به این معناست  که با زنی ازدواج می کنید  که یک دختر دارد. و با هردوی آنها آمیزش میکنید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx