تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش

فهرست مطالب

برای همه ما بدون استسناء خواب دیدن پیش آمده است تعبیر خواب گوش معنا های مختلفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی میکنیم با تعبیرک همراه باشید.

اگر درخواب ببیند که گوش درد دارد و گوش او درد میکند یعنی امکان دارد فحش ناسزا و کلمات بد بشنوی.

اگر در خواب ببیند که گوش هایش فوق العاده بزرگ شده است به این معنا است که بسیار نگران حرف مردم است.
اگر در خواب ببیند که گوش هایش دراز شده است به این معنا است که بدگویی دیگران میکند

اگر ببیند که گوش هایش شکل خر شده است به این معنا است که شما کار های احماقانه انجام خواهید داد.

اگر در خواب ببیند که گوش هایش بریده شده است یعنی در شنیدن سخن های حق و راست مشکل دارد و کم کم به کفر نزدیک می شود.

در مرکز تعبیر خواب آنلاین می توانید خواب های خود را در کمترین زمان تعبیر کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوش بر هفت وجه است :

  1. زن
  2. دختر
  3. دوست
  4. رفیق
  5. پسر
  6. غلام ترس و بیم

تعبیر خواب ابن سیرین

در خواب ببیند که گوش درد گرفته است به این معنا است که از هر کسی فحش و ناسزار میشنود.

ببیند که گوشش افتاده است به این معنا است که زن خود را طلاق میدهد یا دختر خود را از دست می دهد.

اگر ببیند که بر روی گوش و چشم و دهان تو گیاه در آمده است خیلی عالی و خوب است.

اگر ببیندکه مگس درگوش او رفته است و باعث آسیب و درد شده ای یعنی انسان هایی باعث رنج تو می شوند.

جابر مغربی میگوید:

اگر ببیند که از سوراخ گوش آن ماری بیرون می آید بعنی با فرزندش دشمن او میشود.

ابراهیم کرمانی می گوید :

ببیند که از گوش او موش بیون می آید به این معنا است که صاحب دختری می شود که بسیار بد کردار است.

اسماعیل بن اشعت می گوید:

ببیند که چشم هایش تبدیل به گوش و گوش هایش تبدیل به چشم شده. یعنی اینکه با زنی ازدواج خواهد کرد که یک دختر دارد. و با هردوی آنها آمیزش میکند.

0 0 رای ها
Article Rating
1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x