تعبیر خواب گوهر

تعبیر خواب گوهر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب گوهر به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب  گوهر به خواب، دليل بر زني توانگر و نیرومند صاحب جمال بود.

اگر بيند گوهري داشت، دليل است زني چنين بخواهد. اگر ديد گوهر او ضايع شد، دليل است زن را طلاق دهد و زندگی او از هم می پاشد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ديدن گوهر به خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذكور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف. چهارم: چيزي گرانبها و ارزشمند پنجم: زني با جمال و زیبا ششم: سخني مفيد. هفتم: خيروبركت. هشتم: كاري نيكو.

و ديدن گوهرفروش در خواب، دليل برخداوندِ علم و دين است.

هر چيز خوبي در زندگي روزمره ما که ارزش مادي و معنوي فراوان دارد و در خواب هاي ما مي تواند به شکل گوهر متجلي ظاهر شود.

اگر زنی خواب گوهر ببیند نشانه خوبی و خوشی است  و نشانه بچه  شايسته و برومند گوهر است.(در صور تتمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و اين زياد بستگي پيدا مي کند به وضع و شرايطي که در بيداري داريد.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بينيد گوهري داريد که نمي دانيد چيست ولي مي دانيد گوهر است و ارزشمند و اهمیت دارد و ارزنده و درخشان است يا با زني صاحب جمال و کمال و با خصوصیات اخلاقی خوب  ازدواج مي کنيد
و با او تشکیل خانواده می دهید و يا صاحب فرزندي مي شويد که در زمان خودش داراي نام و آوازه خواهد شد

مرحوم مجلسي رحمته الله اليه براي هر يک از سنگ هاي قيمتي تعبيري مناسب نوشته اما با نحوه کنوني زيست و حيات بشر که جواهرات از ميان مردم جمع آوري شده و در بانک ها و مراکز اقتصادي پشتوانه پولي کشورها قرار گرفته نمي توان آن تعابير را درست دانست

کلا گوهر را مورد توجه قرار مي دهيم که معني عام دارد.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب گوهر بدین معناست که اگر دختري دم بخت در خواب گوهر ببيند نشانه این است که  شوهري مي کند شايسته و بزرگ و ممتاز است و ان همسر او را به تمام آرزوها و خواسته ها می رساند و او را خوشبخت می کند

گوهر عالي ترين امتياز براي چيزهائي است که در بالا نام برده شد فقط بيننده خواب بايد تشخيص دهد چه وضع و موقعيتي دارد وگوهر در زندگي او چه مي تواند باشد. فروختن گوهر در خواب  نشانه از دست دادن امتياز است و خريدن آن تحصيل امتياز تعبير مي شود.

اگر در خواب ببينيد گوهري داشته ايد که آن را گم کرده ايد نشانه این است که  فرصتي نيکو را از دست مي دهيد. و وقت و زمان شما هم نیز از بین می رود

اگر در خواب گوهری را پیدا کنید و آن را برای خودتان بردارید نشانه این است که خوشی می بینید و در زندگیتان اتفاقات خوب و هیجان  انگیزی برایتان می افتد که بسیار خوشحال خواهید شد

اگر پسر جوانی خواب گوهر ببیند نشانه این است که در زندگی در کار و حرفه خود موفق خواهد شد
و همچنین در زندگی اش پیشرفت چشمگیری می کند

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx