تعبیر خواب گیتار

تعبیر خواب گیتار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاه شدن از تعبیر خواب گیتار همراه تعبیرک باشید.

در تعبیر خواب گیتار آمده است که، چنانچه اهل موسیقی نباشید، اما ببینید در حال نواختن گیتار هستید، این خواب از میل به گناه و فساد خبر میدهد.

تعبیر خواب خرید و فروش گیتار هم به فساد و اشتغال به گناه تعبیر شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید، کاری را خراب می کنید که، مورد سرزنش قرار می گیرید.

گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می شود.

اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در خواب ببینید، هیچ تعبیر خاصی ندارد. در غیر این صورت خواب شما می گوید به فساد و تباهی متمایل می شوید.

اگر در خواب ببینید گیتاری را شکسته و دور افکنده اید؛ از راه خلاف بر می گردید.

اگر گیتار به دیگری تعلق داشته باشد. و شما از او بگیرید و بشکنید، در واقع مانع انجام یک کار خلاف می شوید.

خرید و فروش گیتار در خواب نیز؛ فساد و اشتغال به گناه است.

 

** خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند. **

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید گیتاری دارید یا مشغول نواختن گیتار هستید، علامت آن است که دوستان با شادی گرد هم جمع می آیند. و روابط کاملی با هم برقرار می کنند.

اگر دختری در خواب احساس کند سیم گیتارش از نت خارج شده است؛ یا بدنه گیتارش شکسته است، نشانه آن است که در روابط عاطفی مأیوس و نومید خواهد شد.

اگر در خواب نوای سحرآمیز گیتار را بشنوید، نشانه آن است که وسوسه های شیطان شما را تهدید می کند. باید نسبت به چرب زبانی و ملایمت های دروغی دیگران بی تفاوت باشید.

اگر خواب ببینید گیتار می نوازید، علامت آن است که روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده :
  • شما گیتار می نوازید : زندگی برای شما لذتهای کوچک برگزیده.
  • صدای گیتار : فعالیت و شهامت.
  • سیم یک گیتار پاره می شود : دوستان شما را فریب می دهند.
  • یک دختر جوان در خواب صدای گیتار بشنود : لاف زنان به گرد او جمع می شوند.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx